Thứ tư,  20/10/2021

Kết thúc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Như tin đã đưa, từ ngày 20 đến ngày 25-8-2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.Tham dự phiên họp, có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII, đó là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp). Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám.Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến...

Như tin đã đưa, từ ngày 20 đến ngày 25-8-2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự phiên họp, có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII, đó là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp). Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về bốn dự án luật dự kiến trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám, gồm: Luật Khiếu nại; Luật Đo lường; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, chỉnh lý, hoàn thiện các báo cáo, Tờ trình của ba dự án: Luật Khiếu nại; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự để tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp sau. Đối với dự án Luật Đo lường, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh văn bản trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về dự kiến chương trình kỳ họp này của Quốc hội do Văn phòng Quốc hội chuẩn bị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị để kỳ họp Quốc hội diễn ra đúng dự kiến và đạt kết quả tốt.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ Quốc phòng và Bộ Công an báo cáo về tình hình Biển Đông, tình hình an ninh, trật tự trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đồng thời, cho ý kiến về dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2011; xem xét, thảo luận và nhất trí với đề nghị của Chính phủ trình Chủ tịch nước ký và phê chuẩn Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Theo Nhandan