Chủ nhật,  01/08/2021

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian 0,5 ngày, ngày 29 tháng 6 năm 2021 (cả phiên trù bị). Phiên trù bị bắt đầu từ 13 giờ 15 phút và phiên khai mạc từ 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

 I. KỲ HỌP BẦU CÁC CHỨC DANH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026.

1. Bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1 Bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.2 Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3 Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh

2.1 Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.2 Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.3 Bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 II. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn.

2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn.

3. Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII về việc thành lập Ban Dân tộc và số lượng các Ban HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

6. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ- HĐNDKXIV ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV – kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

7. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 46/NQ- HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV – kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

10. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về  quyết định biên chế  công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 III. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc và các Ban HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV – kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 46/NQ- HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

5. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.