Thứ ba,  19/10/2021

Ðại hội các đảng bộ: Quân khu 3, Tổng LÐLÐ Việt Nam

Ngày 30-8, Đảng bộ Quân khu 3 đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND chín tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu; đại diện Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức T.Ư...Trong năm năm qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 luôn chấp hành và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng. Đảng bộ và LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 6 đề ra. Sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng cao, sẵn sàng chiến đấu,...

Ngày 30-8, Đảng bộ Quân khu 3 đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND chín tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu; đại diện Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức T.Ư…

Trong năm năm qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 luôn chấp hành và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng. Đảng bộ và LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 6 đề ra. Sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng cao, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt. Mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự phối hợp giữa Đảng ủy – Bộ Tư lệnh quân khu với các bộ, ngành, cơ quan T.Ư và Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn ngày càng được củng cố, tăng cường.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và những chủ trương, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, tập trung là: Đảng bộ Quân khu tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ… của các thế lực thù địch trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội… Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá”, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong toàn LLVT; bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng vững chắc, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo; nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị; nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và LLVT Quân khu.

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2010-2015.

Năm năm qua, Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam có nhiều đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam. Tổ chức phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC – LĐ cả nước và chủ động tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ. Các cấp công đoàn sơ kết đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm hai năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 của Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, gắn với việc thực hiện xây dựng người cán bộ, đảng viên, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 90 đảng viên mới. Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiều cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động. Các đảng viên tích cực tham gia những hoạt động do đoàn thể quần chúng phát động với tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò gương mẫu, lãnh đạo quần chúng, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức đoàn thể…

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo Nhandan