Thứ tư,  27/10/2021

Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc, Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 31-8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.Trong năm năm qua (2005-2009), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh Thái Nguyên đạt 11,11%, cao hơn mức bình quân chung trong cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện... Có được những kết quả ấy phải khẳng định sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua ở các địa phương, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và ở từng khu dân cư. Các phong trào thi đua đều gắn liền với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận...

Ngày 31-8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Trong năm năm qua (2005-2009), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh Thái Nguyên đạt 11,11%, cao hơn mức bình quân chung trong cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện… Có được những kết quả ấy phải khẳng định sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua ở các địa phương, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và ở từng khu dân cư. Các phong trào thi đua đều gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận những thành tích mà phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng bốn biện pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đẩy mạnh đợt thi đua yêu nước tại từng địa phương, đơn vị, xác định trọng tâm các phong trào thi đua.

* Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước. Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã tập trung gắn mục tiêu thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quá trình tổ chức, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước với những mục tiêu cụ thể, thiết thực đã tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan làm công tác dân tộc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc. Đã có ba tập thể và 18 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 69 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 cán bộ, công chức được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ… Ủy ban Dân tộc năm 2006 được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

* Ngày 31-8, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ nhất. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH dự.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh nêu rõ, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển” Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ nhất Hội Luật gia Việt Nam nhằm biểu dương khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tâm huyết với Hội, động viên cán bộ, hội viên vượt mọi khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo thành phong trào thi đua trong hệ thống các cấp hội, tạo động lực mới cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Luật gia Việt Nam đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2006-2010.
Theo Nhandan