Thứ năm,  28/10/2021

Tự hào 65 năm nước Việt Nam mới

LSO-Đúng 65 năm trước, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới bản Tuyên ngôn độc lập “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”, khai sinh nước Việt Nam mới – Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày 2-9 cùng với ngày 19-8, ngày Cách mạng tháng Tám thành công đã ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mốc son vàng rực rỡ nhất.Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam mới là kết quả 15 năm đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là thành quả hơn 80 năm đấu tranh bền bỉ, anh dũng của nhân dân ta chống xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp, chống áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. Sau Cách mạng tháng Tám...

LSO-Đúng 65 năm trước, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới bản Tuyên ngôn độc lập “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”, khai sinh nước Việt Nam mới – Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày 2-9 cùng với ngày 19-8, ngày Cách mạng tháng Tám thành công đã ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mốc son vàng rực rỡ nhất.
Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam mới là kết quả 15 năm đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là thành quả hơn 80 năm đấu tranh bền bỉ, anh dũng của nhân dân ta chống xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp, chống áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam mới ra đời, nhân dân ta lại phải liên tục đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài ròng rã 30 năm, vượt qua bao khó khăn, hiểm nghèo, có lúc gieo neo “ngàn cân treo sợi tóc” để bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ Nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Sau ngày lập nước Việt Nam mới, nhân dân ta, Nhà nước ta phải 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ để có chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc được giải phóng. Nhân dân ta, Nhà nước ta lại đấu tranh anh dũng và gian khổ hơn 20 năm để có đại thắng mùa xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, mới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, Tổ quốc mới thống nhất, non sông mới thu về một mối, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thành phố Lạng Sơn trên đà đổi mới và phát triển

Ảnh: Thế Bảo

Phát huy thành quả và tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, nhân dân ta, Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới. Sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta, Nhà nước ta đã bước vào năm thứ 25. Đây là một thời kỳ đầy ắp những biến động cực kỳ phức tạp diễn ra trên toàn cầu, là thời kỳ thách thức bản lĩnh và ý chí, nghị lực và tình cảm, trí tuệ và phẩm chất của nhân dân ta. Trước bối cảnh và sự thách thức đó, đường lối đổi mới do Đảng ta đề ra đã tạo chuyển biến có tính lịch sử trong hoạch định các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện, làm cho thế và lực nước ta ngày càng được nâng cao. Thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần năng động, sáng tạo của nhân dân ta, Nhà nước ta.
Từ ngày Quốc khánh 2-9-1945 đến nay, đã 65 năm nhân dân ta, Nhà nước ta trên hành trình cách mạng dân tộc dân chủ và xã hội chủ nghĩa, đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để có một nước Việt Nam đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có chính sách đối ngoại “muốn làm bạn với tất cả các nước”, vì hòa bình, tiến bộ xã hội, hợp tác và phát triển sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta, Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phấn đấu đến khoảng giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kỷ niệm 65 năm Quốc khánh, 65 năm ngày nước Việt Nam mới ra đời, trong bối cảnh cách mạng nước ta có nhiều thuận lợi cơ bản, đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức lớn, nhân dân ta, Nhà nước ta vững tin và vững bước đi lên, quyết giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trung Thành