Thứ tư,  27/10/2021

Ðại hội Ðảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2010-2015). Đến dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam qua các thời kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật; chủ động nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hiệp đồng, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị; tập trung sức lãnh đạo những nội dung có tính cơ bản, chiến lược, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân...

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2010-2015). Đến dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam qua các thời kỳ.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật; chủ động nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hiệp đồng, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị; tập trung sức lãnh đạo những nội dung có tính cơ bản, chiến lược, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong thời kỳ mới. Trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Đảng bộ thường xuyên coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo đảm đoàn kết dân chủ, trách nhiệm, phát huy kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính có bước phát triển; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, phát huy vai trò của tập thể cấp ủy trong đề bạt, bổ nhiệm, góp phần động viên, khích lệ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xác định lãnh đạo cơ quan quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9; nắm vững chức năng nhiệm vụ, vị trí vai trò của công tác đảng, công tác chính trị; đề cao trách nhiệm, chủ động đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo chiến lược các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và công tác pháp luật trong quân đội; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.


Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lê Văn Dũng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở phân tích khái quát một số tình hình trong nước, quốc tế, khu vực cùng những khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng chỉ rõ: Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị; nâng cao hiệu lực, vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị đối với sự nghiệp xây dựng quân đội; coi trọng công tác lãnh đạo xây dựng đảng bộ và xây dựng cơ quan vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.


Theo Nhandan