Thứ ba,  24/05/2022

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan báo chí, xuất bản

– Chiều nay (14/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan báo chí, xuất bản. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 141 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan: Báo Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, tạp chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu sâu sắc những điểm cốt lõi, điểm mới của văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhất là những nội dung liên quan đến công tác báo chí, xuất bản. Từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII đến Nhân dân.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Trong chương trình, các đại biểu được thông tin 2 chuyên đề: những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Trong chuyên đề thứ nhất, các đại biểu được thông tin những nội dung cốt lõi và điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII bao gồm: chủ đề đại hội; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và thành tựu sau 35 năm đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển;  xác định mục tiêu đại hội (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể gắn với từng mốc thời gian), điểm mới trong các nhóm nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh – quốc phòng, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Trong chuyên đề thứ hai, báo cáo viên nhấn mạnh nhiệm vụ, chức năng của báo chí, xuất bản; phân tích các quan điểm, định hướng của Đảng về công tác báo chí, xuất bản. Trong đó nhấn mạnh: Báo chí, xuất bản là vũ khí xung kích, sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần tích cực tuyên truyền đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là diễn đàn phản ánh nguyện vọng của Nhân dân. Báo chí, xuất bản phải hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và đặt trong khuôn khổ pháp luật.

 Với những quan điểm đó, Đảng ta định hướng một số nội dung công tác báo chí, xuất bản thời gian tới như: báo chí, xuất bản phải góp phần tích cực tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khắc phục khuyết điểm, yếu kém, đảm bảo đưa thông tin trung thực, khách quan, lan tỏa những gương người tốt việc tốt, hành động đẹp đến bạn đọc.

Cùng đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên để góp phần nâng cao hiệu quả công tác báo chí, xuất bản, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

PHƯƠNG DUNG