Thứ tư,  20/10/2021

Bộ Tổng tham mưu QÐND Việt Nam trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập quốc tế

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mời đồng chí Hoàng Văn Thái đến tầng một tòa nhà Bắc Bộ phủ và giao nhiệm vụ tổ chức cơ quan Bộ Tổng tham mưu, cùng dự, có đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người chỉ thị: "ta vừa giành được độc lập, tự do, chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ Quốc phòng, nay Đoàn thể (Đảng) lập Bộ Tổng tham mưu.Bộ Tổng tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bầy mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng". Ngày 7-9 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam luôn hoàn thành xuất...

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mời đồng chí Hoàng Văn Thái đến tầng một tòa nhà Bắc Bộ phủ và giao nhiệm vụ tổ chức cơ quan Bộ Tổng tham mưu, cùng dự, có đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người chỉ thị: “ta vừa giành được độc lập, tự do, chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ Quốc phòng, nay Đoàn thể (Đảng) lập Bộ Tổng tham mưu.

Bộ Tổng tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bầy mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”. Ngày 7-9 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan quân sự cơ mật, cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, đã góp phần cùng toàn quân tổ chức các chiến dịch quân sự lớn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ Bộ Tổng tham mưu đã nỗ lực phấn đấu, hun đúc nên truyền thống “Trung thành, mưu lược; tận tụy, sáng tạo; đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”. Bộ Tổng tham mưu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Gần một phần tư thế kỷ thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 172 nước, vùng lãnh thổ trên tất cả các châu lục, trong đó có năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; quan hệ kinh tế thương mại với hơn 100 quốc gia, là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); quan hệ quốc phòng, quân sự với gần 70 nước, đã đặt 29 cơ quan tùy viên quốc phòng tại các nước. Quá trình hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi, thực tế đang đặt ra những thách thức mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, đó là tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn diễn ra ở nhiều nơi; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” với cách mạng nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay có bước phát triển mới: Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Tình hình và nhiệm vụ trên, đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, tham mưu ở tầm chiến lược mới có thể đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Do đó, với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đòi hỏi Bộ Tổng tham mưu phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục nêu cao và phát huy truyền thống, những thành tích, kết quả đã đạt được, để tham mưu cho Đảng ủy quân sự T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong từng giai đoạn cách mạng, cũng như nhiệm vụ lâu dài nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước mắt, Bộ Tổng tham mưu cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tích cực nghiên cứu, nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng tham mưu được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao ngay từ ngày đầu thành lập, từ đó tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, có đầy đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan quân sự cơ mật của Đảng, cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hai là, tăng cường quán triệt, nhận thức sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, tướng lĩnh, sĩ quan tham mưu chiến lược phải nắm vững sự phát triển đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; hiểu sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và sự kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc; phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; về lực lượng, sức mạnh và mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, trước hết là bảo vệ chế độ, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng; sự phát triển phương thức đấu tranh vũ trang, phi vũ trang và sự kết hợp cả hai phương thức trong bảo vệ Tổ quốc; nhận thức rõ vai trò, vị trí và phương thức thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ xa…, từ đó củng cố lập trường, nguyên tắc, bản lĩnh chính trị và trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu chiến lược với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ hội nhập.

Ba là, chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình, kế hoạch xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng hiện nay phải bảo đảm cho Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tác chiến, đề xuất phương án xử lý phù hợp từng tình huống; nâng cao chất lượng chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đề xuất xây dựng các phương án về tạo lập thế trận quốc phòng trên từng địa bàn chiến lược của Tổ quốc, tiếp tục tham mưu củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự phục vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; nâng cao khả năng nắm bắt và dự báo tình hình thế giới, tình hình khu vực, chiến lược quân sự của các nước lớn; kịp thời nắm bắt sự phát triển của các loại hình chiến tranh mà kẻ thù có sử dụng rộng rãi vũ khí công nghệ cao; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, từ đó đề xuất với Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng những phương án tác chiến thắng lợi. Tích cực, chủ động tham mưu, diễn tập hoàn thiện các phương án và thực hiện cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đầu tư công sức, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phối hợp tốt giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong điều kiện nước ta đã thực hiện các cam kết quốc tế; giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền trên biển, những vấn đề an ninh phi truyền thống như đối phó với khủng bố, cướp biển, thảm họa thiên nhiên…; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn chống phá của các thế lực bên ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham mưu, đề xuất giúp Bộ Quốc phòng xử lý đúng đắn vấn đề đối tác và đối tượng trong quan hệ quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bốn là, nâng cao trình độ, khả năng nghiên cứu giúp Bộ Quốc phòng xây dựng đề án biên chế, tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập quốc tế. Đề xuất phương án xây dựng tổ chức, biên chế các đơn vị trong toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh; có bản lĩnh chiến đấu cao, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị, sẵn sàng chiến đấu và có khả năng thích ứng mọi tình huống của chiến tranh địch có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tổ chức, biên chế phải bảo đảm cho Bộ Quốc phòng thống nhất chỉ huy QĐND vừa làm tròn nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác xây dựng cơ sở chính trị – xã hội, an ninh – quốc phòng trên từng địa phương, vừa làm tròn nhiệm vụ của đội quân lao động, sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch từng bước hiện đại lực lượng vũ trang ba thứ quân trên cơ sở điều kiện và khả năng của nền kinh tế đất nước; tích cực tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược ở Bộ Tổng tham mưu; tập trung sức xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng cơ quan Bộ Tổng tham mưu vững mạnh toàn diện, trong đó chú trọng củng cố, kiện toàn biên chế tổ chức của cơ quan và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất và năng lực tốt, tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết hợp tốt việc trọng dụng cán bộ qua chiến đấu và cán bộ có kinh nghiệm với việc trẻ hóa cán bộ, tạo sự chuyển biến liên tục, vững chắc của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống “Trung thành, mưu lược; tận tụy, sáng tạo; đoàn kết, hiệp đồng; quyết chiến, quyết thắng”; 65 năm qua, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng xây dựng QĐND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Theo Nhandan