Thứ tư,  27/10/2021

Hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tỉnh

LSO-Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV) cấp tỉnh gồm 50 BCV. Năm 2007 bổ sung kiện toàn thêm và đội ngũ BCV tỉnh có 56 người. Nhìn chung BCV đều có trình độ lý luận chính trị chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Có 78,5% là cán bộ trưởng, phó các sở, ban, ngành của tỉnh; 21,5% là trưởng các phòng chuyên môn. Về trình độ chuyên môn: có 10,7% trên đại học; 80,3% trình độ đại học; 9% trình độ cao đẳng. Về trình độ lý luận: có 35,7% cử nhân chính trị; 39,2% cao cấp lý luận; 25% trung cấp.Ngay sau khi kiện toàn đội ngũ BCV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho BCV với các nội dung thiết thực. Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, tập huấn 8 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

LSO-Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV) cấp tỉnh gồm 50 BCV. Năm 2007 bổ sung kiện toàn thêm và đội ngũ BCV tỉnh có 56 người.
Nhìn chung BCV đều có trình độ lý luận chính trị chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Có 78,5% là cán bộ trưởng, phó các sở, ban, ngành của tỉnh; 21,5% là trưởng các phòng chuyên môn. Về trình độ chuyên môn: có 10,7% trên đại học; 80,3% trình độ đại học; 9% trình độ cao đẳng. Về trình độ lý luận: có 35,7% cử nhân chính trị; 39,2% cao cấp lý luận; 25% trung cấp.
Ngay sau khi kiện toàn đội ngũ BCV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho BCV với các nội dung thiết thực. Lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, tập huấn 8 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Công tác tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV. Trong nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân công, điều phối 40 BCV quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 32 BCV quán triệt, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 16 BCV quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa X), 32 BCV truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa X), 16 BCV giới thiệu chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”… Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 34 kỳ hội nghị BCV, với 85 chuyên đề được giới thiệu tại hội nghị với nhiều lĩnh vực: Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tình hình trong nước, trong tỉnh và tình hình quốc tế, các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận dạng các quan điểm sai trái, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Các BCV được cung cấp sổ tay báo cáo viên hàng năm, tạp chí BCV phục vụ cho công tác tham khảo và xây dựng các chuyên đề tuyên truyền miệng của BCV. Trong 5 năm, BCV cấp tỉnh đã tổ chức được 995 buổi tuyên truyền miệng, có 112.447 lượt người nghe… Hoạt động tuyên truyền của BCV đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình tư tưởng, sự thống nhất tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy vào cuộc sống, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ BCV trong 5 năm qua, đã có 22 BCV cấp tỉnh được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 BCV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 13 BCV.

Nguyễn Văn Nông