Thứ năm,  28/10/2021

Sau 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh"

LSO-Thực hiện kế hoạch số 65- KH/HND, ngày 26/7/2007 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2003 - 2008 về thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2006 – 2010”; sau 5 năm triển khai dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng với nỗ lực phấn đấu của các cấp hội đã mang lại những thành tựu đáng ghi nhận.Để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội đã triển khai trong Ban Chấp hành và đến 11/11 huyện, thành phố, từ đó tổ chức quán triệt đến cơ sở, các chi, tổ Hội, cán bộ hội viên nông dân. Chỉ đạo cơ sở hàng năm giao chỉ tiêu, ký cam kết thi đua ngay từ đầu năm. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thông qua sinh hoạt Hội, các hội thi Tiếng hát đồng quê, thôn nữ giỏi dang duyên dáng, nhà nông đua tài… Bên cạnh đó, Hội tập trung quán triệt đến cán bộ,...

LSO-Thực hiện kế hoạch số 65- KH/HND, ngày 26/7/2007 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2003 – 2008 về thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2006 – 2010”; sau 5 năm triển khai dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng với nỗ lực phấn đấu của các cấp hội đã mang lại những thành tựu đáng ghi nhận.
Để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội đã triển khai trong Ban Chấp hành và đến 11/11 huyện, thành phố, từ đó tổ chức quán triệt đến cơ sở, các chi, tổ Hội, cán bộ hội viên nông dân. Chỉ đạo cơ sở hàng năm giao chỉ tiêu, ký cam kết thi đua ngay từ đầu năm. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thông qua sinh hoạt Hội, các hội thi Tiếng hát đồng quê, thôn nữ giỏi dang duyên dáng, nhà nông đua tài… Bên cạnh đó, Hội tập trung quán triệt đến cán bộ, hội viên nông dân được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết 26 – NQ/TƯ khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát động phong trào thi đua lập tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc… thông qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện. Vì vậy, trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt được nhiều kết quả: 100% xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu phố có nông dân đều có tổ chức Hội. Số lượng hội viên không ngừng nâng lên, từ 88.571 hội viên ( năm 2006) tăng lên 96.777 hội viên ( năm 2010). Hoạt động của Hội được đổi mới, các phong trào thi đua được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Minh chứng là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã đưa số hộ SXKD giỏi tăng lên. Từ phong trào này hội viên nông dân đã giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp vốn không lấy lãi, ngày công lao động, cây trồng vật nuôi… Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, cụ thể vốn ủy thác năm 2006 dư nợ 85.853 triệu đồng tăng lên 213.795 triệu đồng năm 2009. Cùng với đó, hội viên nông dân còn thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; việc đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng dần qua các năm, từ 54.433 hộ (năm 2006 lên 67.700 hộ (năm 2009), trong đó có 64.804 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai, thực hiện Đề án của Hội Nông dân tỉnh những năm qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Chế độ sinh hoạt chưa được duy trì thường xuyên, nội dung chậm đổi mới; công tác xây dựng quỹ hội, thu hội phí chưa đạt chỉ tiêu đề ra nên ảnh hưởng đến hoạt động của chi hội; hoạt động của các phong trào nông dân thiếu tính bền vững; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Hội cấp trên chưa thường xuyên, nhiều nơi còn hình thức. Như vậy, để triển khai Đề án đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò nòng cốt cho các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới….Các cấp hội cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó là: Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2008 – 2013); kiện toàn tổ chức Hội, đổi mới nội dung hình thức, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực với quyền lợi của hội viên nông dân; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân.

Trung Xuân