Thứ tư,  25/05/2022

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức

– Sáng nay (21/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp Các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các cán bộ, đảng viên, hội viên, diễn viên, văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các đại biểu cần nghiên cứu sâu những nội dung, các quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng đó, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình, sớm đưa nghị quyết đi vào đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Trong chuyên đề thứ nhất, báo cáo viên thông tin những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện, trong đó bao gồm chủ đề đại hội, thành tựu và cơ đồ đất nước sau 35 đổi mới; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược…

Đồng thời, quán triệt những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII đối với các loại hình hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, truyền thông như: nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; quan tâm phát triển văn hóa, văn nghệ của các dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, khuyến khích tự do sáng tạo, thực thi quyền tác giả; bảo đảm quyền hưởng thụ, tự do sáng tác trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng…

Trong chuyên đề thứ hai với nội dung phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các đại biểu được thông tin thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay, những hạn chế tồn tại, nội dung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: hoàn thiện hành lang pháp lý và tập trung nguồn lực để thực hiện nội dung đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó, doanh nhiệp đóng vai trò trung tâm, các viện nghiên cứu và đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh; tập trung xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất chất lượng, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Theo chương trình, trong buổi chiều ngày 21 và sáng 22/7/2021, các đại biểu tiếp tục tự nghiên cứu và thảo luận, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cấp mình.

PHƯƠNG DUNG