Thứ năm,  28/10/2021

UBMTTQ Đình Lập triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã

LSO-Ngày 3-9-2010, UBMTTQ Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị quán triệt việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2010. Hội nghị đã được nghe quán triệt văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ và hướng dẫn của UBMTTQ huyện về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh....

LSO-Ngày 3-9-2010, UBMTTQ Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị quán triệt việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2010.
Hội nghị đã được nghe quán triệt văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ và hướng dẫn của UBMTTQ huyện về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Cường