Thứ năm,  28/10/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

LSO-Ngày 7/9/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.Tại phiên họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết định một số nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn đến năm 2020. Sở Tài chính trình bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 6/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng trình dự thảo Quy định về quản lý khai thác cát sỏi tại các sông suối trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương trình Phương án điều chỉnh, bổ sung một số điểm phát triển kinh doanh xăng dầu. Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch trình Quy chế quản lý, bảo vệ phát huy các giá trị di tích và hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, Đề án bảo tồn di sản văn hoá.Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn có bước phát triển vững chắc, tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp giai...

LSO-Ngày 7/9/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 9. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại phiên họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết định một số nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn đến năm 2020. Sở Tài chính trình bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 6/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng trình dự thảo Quy định về quản lý khai thác cát sỏi tại các sông suối trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương trình Phương án điều chỉnh, bổ sung một số điểm phát triển kinh doanh xăng dầu. Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch trình Quy chế quản lý, bảo vệ phát huy các giá trị di tích và hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, Đề án bảo tồn di sản văn hoá.

Trong những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn có bước phát triển vững chắc, tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp giai đoạn 2001-2010 đạt 4,50% gấp 1,17 lần so với mức tăng chung cả nước. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Tuy nhiên nhiều vấn đề đặt ra cho nông nghiệp, nông thôn như môi trường, xoá đói giảm nghèo, quy hoạch khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… yêu cầu bức thiết đặt ra là phải quy hoạch để nông thôn phát triển thực sự bền vững. Vấn đề thực hiện Quyết định 21 là một biện pháp tăng vốn cho hộ nghèo vay đã góp phần xoá nghèo tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Sở Xây dựng cũng đã trình dự thảo về quản lý thăm dò khai thác cát sỏi tại các sông suối. Đối với miền núi chỉ được khai thác trong mùa khô. Về điều chỉnh quy hoạch điểm kinh doanh xăng dầu, quy hoạch cũ đã hình thành mạng lưới kinh doanh xăng dầu phục vụ nhu cầu phát triển, qua thực tế một số điểm kinh doanh xăng dầu không còn đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân, vì vậy sẽ phải điều chỉnh lại quy hoạch. Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng nghe Quy chế quản lý bảo vệ phát huy giá trị di tích và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Báo cáo đề án bảo tồn di sản văn hoá giai đoạn 2010-2015, đã nêu bật yêu cầu cần thiết phải có quy chế quản lý, bảo tồn di sản văn hoá nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn là vấn đề quan trọng lâu dài vì vậy phải có bước chuẩn bị kỹ, trình đúng thủ tục, phối hợp sử dụng quy hoạch của các ngành để thực hiện tốt. Việc khai thác cát sỏi cần thận trọng trong cấp giấy phép, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Luật Khoáng sản. Quy hoạch xăng dầu không nhất thiết phải điều chỉnh trong giai đoạn hiện tại mà cần xây dựng quy hoạch dài hơi hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, phù hợp. Về thực hiện quy chế, đề án là cần thiết nhưng phải có lộ trình, thời gian phù hợp nhằm gìn giữ phát huy cao nhất những giá trị văn hoá truyền thống và bảo tồn di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân và hội nhập phát triển.

Nguyễn Đông Bắc