Thứ ba,  19/10/2021

Phú Yên, Bình Phước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Ðại hội Ðảng các cấp

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 14 (2006 - 2010), công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; gắn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị.Các cấp ủy đảng đã thành lập 337 đoàn kiểm tra, giám sát 836 tổ chức đảng; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra 66 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát 12.143 đảng viên và 2.474 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm; góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành và ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bộ máy tổ chức và cơ quan UBKT các cấp được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Năm 2010, Ban Thường vụ...

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 14 (2006 – 2010), công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; gắn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng đã thành lập 337 đoàn kiểm tra, giám sát 836 tổ chức đảng; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 15 đoàn kiểm tra 66 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát 12.143 đảng viên và 2.474 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm; góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành và ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bộ máy tổ chức và cơ quan UBKT các cấp được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã sớm xây dựng kế hoạch về triển khai chương trình kiểm tra, giám sát đến các cấp ủy đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tập trung kiểm tra việc tổ chức quán triệt Chỉ thị số 37-CT/T.Ư, ngày 4-8-2009, của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; gắn với việc triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy giám sát việc triển khai thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát các tổ chức đảng cấp dưới, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lồng ghép với việc tổ chức những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. UBKT Tỉnh ủy chủ động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan nhân sự các cấp ủy trực thuộc trước khi tổ chức đại hội đảng các cấp.

* Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức hội nghị đánh giá các nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm vụ trọng tâm của hội nghị là đánh giá tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như đề xuất, tham mưu những nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ tới. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng; xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những khâu quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm năm qua, các cấp ủy đảng đã nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng; đồng thời, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ qua, hội nghị còn tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc để tìm ra giải pháp khắc phục trong những năm tới. Tỉnh ủy Bình Phước quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Từ đầu tháng 10-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban đảng của tỉnh đã tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn cho các đảng bộ trực thuộc để tập trung chỉ đạo công tác lãnh đạo đại hội từ cấp cơ sở và trên cơ sở. Đến nay, đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở tại Bình Phước đã đạt được những kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo, lãnh đạo của T.Ư và của Tỉnh ủy.
Theo Nhandan