Thứ tư,  20/10/2021

Khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ sáu giữa Ðảng CS Việt Nam và Ðảng CS Trung Quốc

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng 8-9, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ sáu, với chủ đề "Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và Hội nhập quốc tế - kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc".Đến dự, về phía Việt Nam, có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; về phía Trung Quốc, có đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tham dự hội thảo có hơn 160 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và lý luận Việt Nam và Trung Quốc.Trình bày báo cáo Đề dẫn, đồng chí Lưu Vân Sơn nhấn mạnh, thời đại ngày nay đang có nhiều biến đổi lớn và phát triển lớn. Vai trò văn hóa ngày càng nổi...

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng 8-9, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ sáu, với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và Hội nhập quốc tế – kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”.

Đến dự, về phía Việt Nam, có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; về phía Trung Quốc, có đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tham dự hội thảo có hơn 160 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và lý luận Việt Nam và Trung Quốc.

Trình bày báo cáo Đề dẫn, đồng chí Lưu Vân Sơn nhấn mạnh, thời đại ngày nay đang có nhiều biến đổi lớn và phát triển lớn. Vai trò văn hóa ngày càng nổi bật và đang trở thành đề tài nóng trên phạm vi toàn cầu. Văn hóa vật chất và văn minh tinh thần đang đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Hai nước có nền văn hóa với nhiều điểm tương đồng nên cần tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa quá trình giao lưu và hợp tác văn hóa, làm cho văn hóa ngày càng phát triển. Đồng chí Lưu Vân Sơn đã nêu bảy luận điểm về văn hóa và giao lưu văn hóa. Trong đó, khẳng định, “Văn hóa là cầu nối giữa các quốc gia và các dân tộc khác nhau; thúc đẩy xây dựng văn hóa XHCN cần phải triển khai giao lưu văn hóa nhiều tầng nấc và toàn diện, không ngừng tăng thêm hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước”. Đồng chí nhấn mạnh “Hội thảo lần này chắc chắn sẽ có nhiều gợi mở bổ ích cho công tác xây dựng văn hóa Trung Quốc; chắc chắn sẽ phát huy vai trò quan trọng thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt – Trung; chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với việc củng cố quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước”.

Đồng chí Tô Huy Rứa trình bày báo cáo Đề dẫn, nêu bật năm quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam; bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không ngừng xây dựng văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên là điều kiện quyết định bảo đảm sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam. Ở Việt Nam, văn hóa còn có vai trò định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường. Cần gắn kết chặt chẽ giữa chính sách văn hóa trong kinh tế và chính sách kinh tế trong văn hóa, để tạo nên sự phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế. Trong khi “phải chủ động thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế, nền văn hóa dân tộc phải bảo vệ và phát huy các giá trị đạo đức, tinh thần tốt đẹp và bền vững của dân tộc Việt Nam trong điều kiện và đặc điểm mới”. Đồng thời, “phải gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với công tác chỉnh đốn và xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng các giá trị văn hóa và môi trường văn hóa trong tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, xây dựng nhân cách văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội”.

Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này là sự kiện nổi bật trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Hội thảo tiếp tục làm việc đến ngày 10-9.
Theo Nhandan