Thứ ba,  19/10/2021

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Trong hai ngày 10 và 11-9, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2010) - Đại hội Thi đua yêu nước - Biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong cả nước. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư về kết quả thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời gian qua và thi đua "Dân vận khéo" của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.PV: Công tác dân vận gắn liền với quá trình thành lập, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết, huy động các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề...

Trong hai ngày 10 và 11-9, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2010) – Đại hội Thi đua yêu nước – Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong cả nước. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư về kết quả thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời gian qua và thi đua “Dân vận khéo” của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Công tác dân vận gắn liền với quá trình thành lập, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết, huy động các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị đồng chí cho biết ý nghĩa của Ngày Dân vận?

Đồng chí Hà Thị Khiết: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, trên mọi địa bàn, đối với mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 31-10-1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận Cương Chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: Trong các đảng bộ (từ thành và tỉnh ủy) phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động. Từ tháng 10-1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15-10-1949, Báo Sự thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung bài báo có thể coi như một cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Bài báo nêu rõ bản chất, nhiệm vụ, phương hướng công tác dân vận và trách nhiệm, tác phong của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức đối với công tác vận động nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 14-10-1999, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10 hằng năm làm Ngày Dân vận của cả nước, để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả chủ yếu việc thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua; những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới?

Đồng chí Hà Thị Khiết: Bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế thế giới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận; trong đó, công tác dân vận của chính quyền có một vị trí, vai trò rất quan trọng, vì vậy, công tác dân vận của chính quyền cần được tiếp tục tăng cường, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả hơn. Với ý nghĩa đó, từ tháng 2-2009, Ban Dân vận T.Ư Đảng đã lấy chủ đề “Năm dân vận của chính quyền”, tập trung hướng dẫn các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận của chính quyền. Chủ trương này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng tình cao và giao cho Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân vận T.Ư chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thuộc Chính phủ, các cấp chính quyền hưởng ứng và thực hiện tốt “Năm dân vận của chính quyền”. Thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng và sáng tạo hơn đối với việc thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21-9-2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”. Năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chỉ đạo các bộ, ngành T.Ư, UBND các địa phương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo tổng kết. Một số tỉnh, thành phố đã tổng kết và tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của chính quyền trong giai đoạn mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác dân vận của chính quyền được đẩy mạnh; nhận thức, trách nhiệm, năng lực công tác và phương pháp dân vận của các cấp chính quyền, của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức vì dân, tôn trọng dân, dân chủ, công khai với nhân dân được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân và doanh nghiệp; việc đối thoại, tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhiều nơi đã đi vào nền nếp, được nhân dân đồng tình. Kết quả việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân và doanh nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong tập thể và cá nhân là cán bộ, chiến sĩ, công chức của các cấp chính quyền. Năng lực tham mưu, đề xuất đối với cấp ủy và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận của các cấp ủy với các cơ quan chính quyền về công tác dân vận đã có nhiều đổi mới. Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân vận với cơ quan chính quyền và các lực lượng vũ trang tiếp tục được nâng lên, gắn bó chặt chẽ hơn; trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp tổng kết và tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền nói chung và công tác dân vận của chính quyền đã được các cấp ủy đảng đưa vào chương trình của cấp ủy. Các cấp ủy đảng ban hành chủ trương, tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thời kỳ mới.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống dân vận, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đầu năm 2009, Ban Dân vận T.Ư đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị cả nước. Phong trào được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp hưởng ứng và bước đầu đạt được một số kết quả. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình hiện nay. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhận thức, trách nhiệm, phong cách và lề lối làm việc có bước chuyển khá rõ trong cán bộ, đảng viên. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có tác động tích cực và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Phong trào xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã trở thành nội dung trọng tâm của phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Những năm qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua các mô hình “Dân vận khéo” đã giáo dục cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh hơn. MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân…

Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: Một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác dân vận hạn chế. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tượng quan liêu, tham nhũng, xa dân, chưa lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, thiếu tôn trọng dân; chưa phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở; kỹ năng về phương pháp dân vận còn cứng nhắc, tính thuyết phục chưa cao. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, của chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức; không ít cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm các quy định của Nhà nước… cần được sớm khắc phục, tạo sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

PV: Thưa đồng chí, để khắc phục các hạn chế nêu trên và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong thời gian tới, theo đồng chí cần tập trung các nhiệm vụ chủ yếu gì?

Đồng chí Hà Thị Khiết: Thời gian tới, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thường xuyên quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận, về công tác dân tộc, tôn giáo, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 290 ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, để tạo niềm tin và sức bật mới cho công tác dân vận. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phát động. Huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trước mắt, động viên nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang. Tiếp tục thể chế hóa một cách đồng bộ các chủ trương nghị quyết của Đảng về dân vận. Đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nền nếp, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc của nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, giám sát các hoạt động của chính quyền, tham gia phản biện xã hội. Phát huy vai trò, vị trí của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động: hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; làm nòng cốt tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, bức xúc của nhân dân. Coi trọng chất lượng công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và chú trọng tổng kết thực tiễn về công tác dân vận; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Tăng cường sự phối hợp hoạt động với các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác dân vận. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với truyền thống vẻ vang 80 năm công tác Dân vận của Đảng, với quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất của đội ngũ cán bộ dân vận của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng trong thời gian tới, công tác Dân vận của Đảng sẽ có bước tiến mới và đạt được nhiều kết quả mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Theo Nhandan