Thứ năm,  28/10/2021

Phát huy phẩm chất người đảng viên trong giai đoạn mới

LSO-Trước đây, không ít người vẫn nghĩ rằng, đã là đảng viên thì có thể làm được mọi việc. Trong thực tế hiện nay, vẫn tồn tại một số đảng viên năng lực kém hơn cả quần chúng, vẫn có những đảng viên lý thuyết suông, giáo điều hoặc rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, thậm chí xuất hiện một số đảng viên thiếu khí phách chiến đấu chỉ biết giữ an toàn cho mình. Trong bối cảnh thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi, chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, đây là vấn đề mới chưa có tiền lệ, do đó đổi mới có thể phá vỡ cái cũ, đảo lộn nhiều vấn đề. Trong thời đại thông tin ồ ạt, đa chiều, đòi hỏi việc tiếp cận thông tin phải có bản lĩnh chính trị, biết phân tích, mổ sẻ và sử dụng thông tin làm phương tiện, công cụ làm việc. Từ những vấn đề trên đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp phát huy phẩm chất, năng lực của người đảng viên. Thành phố Lạng Sơn tăng cường đưa thông tin về cơ sởẢnh : Thế BảoTrong giai đoạn hiện...

LSO-Trước đây, không ít người vẫn nghĩ rằng, đã là đảng viên thì có thể làm được mọi việc. Trong thực tế hiện nay, vẫn tồn tại một số đảng viên năng lực kém hơn cả quần chúng, vẫn có những đảng viên lý thuyết suông, giáo điều hoặc rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, thậm chí xuất hiện một số đảng viên thiếu khí phách chiến đấu chỉ biết giữ an toàn cho mình.
Trong bối cảnh thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi, chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới, đây là vấn đề mới chưa có tiền lệ, do đó đổi mới có thể phá vỡ cái cũ, đảo lộn nhiều vấn đề. Trong thời đại thông tin ồ ạt, đa chiều, đòi hỏi việc tiếp cận thông tin phải có bản lĩnh chính trị, biết phân tích, mổ sẻ và sử dụng thông tin làm phương tiện, công cụ làm việc. Từ những vấn đề trên đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp phát huy phẩm chất, năng lực của người đảng viên.

Thành phố Lạng Sơn tăng cường đưa thông tin về cơ sở

Ảnh : Thế Bảo

Trong giai đoạn hiện nay, người đảng viên phải có vốn sống phong phú, có tri thức để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Đảng viên phải có trí thông minh, sự hiểu biết và năng lực phân tích lý giải công việc. Để phát huy tốt phẩm chất, năng lực của người đảng viên, trước hết, yêu cầu người đảng viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, tích luỹ, điều chỉnh, có tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và tài tổ chức thuyết phục. Thứ hai, cần xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách cho đảng viên nên phải thường xuyên giáo dục đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Đạo đức đảng viên là biết hành động trong công việc, quan hệ giữa người với người, lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. Thứ ba, người đảng viên phải có đủ bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu cao, bởi lẽ, nếu chỉ biết giữ phẩm chất trong sạch không thôi thì chưa đủ mà phải có dũng khí đấu tranh chống cái xấu, cái ác, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của Đảng, sống có kỷ cương, kỷ luật. Nếu chỉ có đạo đức, chỉ làm đủ bổn phận của mình nhưng không quan tâm đến mọi người xung quanh, không có mối quan hệ tốt nơi công dân thì chưa phát huy được vai trò người đảng viên. Đảng viên thiếu tính chiến đấu, bạc nhược sẽ không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải thậm chí còn ủng hộ một số hành động tự phát, dung túng, bao che những hành vi xấu. Thứ tư, giáo dục tính cách đạo đức phải bằng tổ chức của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Đảng viên phải quan hệ mật thiết với nhân dân. Đảng viên phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân, đấu tranh chống lại mọi hành vi vi phạm dân chủ trong nhân dân. Cần tránh thái độ theo đuôi quần chúng, phải hiểu dân chủ không phải tự do vô chính phủ, do đó, đảng viên phải có ý thức năng lực, phương pháp tổ chức quần chúng phục vụ mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện có gần 5 vạn đảng viên. Phát huy vai trò của người đảng viên cộng sản, đội ngũ những người đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, ở khắp các địa bàn luôn đi tiên phong gương mẫu trong mọi công việc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm, dám chịu hy sinh gian khổ tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hằng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 70%. Vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú đạt trên 93%. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Liên hệ mật thiết với quần chúng, động viên tính tích cực xã hội của quần chúng. Niềm tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Do biết phát huy phẩm chất và năng lực của đảng viên trong mỗi hoàn cảnh cụ thể nên thời gian qua, Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành theo chương trình, kế hoạch và đúng tinh thần chỉ đạo. Phẩm chất, năng lực của người đảng viên cộng sản được phát huy cao độ chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành công tốt đẹp.

Minh Chấn