Thứ năm,  28/10/2021

Công bố các Dự thảo văn kiện của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Hướng dẫn số 112-HD/BTGT.Ư ngày 10-9-2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 15-9, Báo Nhân Dân sẽ đăng toàn văn:- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).- Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.- Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.Xin trân trọng thông báo cùng bạn...

Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Hướng dẫn số 112-HD/BTGT.Ư ngày 10-9-2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 15-9, Báo Nhân Dân sẽ đăng toàn văn:

– Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

– Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

– Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020.

Xin trân trọng thông báo cùng bạn đọc.
Theo Nhandan