Thứ năm,  28/10/2021

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Ðất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003.BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 trên phạm vi cả nước; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 và tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương, trước ngày 31-12-2010, phải hoàn thành việc tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, gửi về Bộ TNMT để tổng hợp. Trong tháng 2-2011, BCĐ thông qua báo cáo Tổng kết thi hành LĐĐ và chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3-2011. BCĐ còn có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Dự án sửa đổi LĐĐ năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc...

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003.

BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 trên phạm vi cả nước; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 và tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương, trước ngày 31-12-2010, phải hoàn thành việc tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, gửi về Bộ TNMT để tổng hợp. Trong tháng 2-2011, BCĐ thông qua báo cáo Tổng kết thi hành LĐĐ và chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3-2011. BCĐ còn có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Dự án sửa đổi LĐĐ năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội.
Theo Nhandan