Thứ tư,  27/10/2021

Xây dựng đội ngũ cán bộ các Tòa án quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Ngày 13-9-2010, ngành Tòa án quân sự tròn 65 tuổi. Từ những ngày đầu thành lập khi đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài và nạn đói hoành hành; qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc đến công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, các Tòa án quân sự đã nâng cao trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, đồng lòng vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.Xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án thuộc thẩm quyền, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người không có tội, bảo vệ lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tham mưu cho Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác; thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho quân nhân... góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy,...

Ngày 13-9-2010, ngành Tòa án quân sự tròn 65 tuổi. Từ những ngày đầu thành lập khi đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài và nạn đói hoành hành; qua hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc đến công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, các Tòa án quân sự đã nâng cao trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, đồng lòng vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án thuộc thẩm quyền, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người không có tội, bảo vệ lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tham mưu cho Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác; thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho quân nhân… góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 65 năm hoạt động, xây dựng và phát triển, các Tòa án quân sự đã nâng cao được uy tín của mình trong nhân dân, xứng đáng với lòng tin của nhân dân vào những người cầm cán cân công lý; xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Để có được những thành tựu đáng ghi nhận đó, 65 năm qua, các Tòa án quân sự luôn luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy các cấp, sự quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ của Tòa án Nhân dân tối cao, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

Đồng thời, một trong những nguyên nhân quan trọng của sự thành công chính là các Tòa án quân sự đã luôn luôn chăm lo xây dựng ngành về mọi mặt, trung tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Các thế hệ lãnh đạo ngành Tòa án quân sự luôn coi công tác cán bộ là chìa khóa cho mọi thành công. Trong lịch sử hoạt động của mình, cán bộ ngành Tòa án quân sự đã không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, cố gắng cao trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên ngành Tòa án quân sự rất tự hào không chỉ vì 65 năm qua đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội; trong mọi khó khăn gian khổ cán bộ không lùi bước, chồn chân; mà còn vì không có ai bị sa ngã bởi sự cám dỗ của vật chất, bởi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, nhất là trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay.

Hoạt động xét xử là hoạt động đặc biệt, gắn liền với số mệnh từng con người cụ thể, với tội phạm và vi phạm pháp luật; hoạt động đó tuân theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động đặc thù nói trên, đòi hỏi người cán bộ tòa án, nhất là Tòa án quân sự, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt. Ngay từ khi cách mạng mới thành công, Đảng, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã xác định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của các Tòa án quân sự, lựa chọn những cán bộ cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong nhân dân, có tinh thần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải để làm công tác xét xử, bảo đảm cho hoạt động của tòa án có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị cấp bách của cách mạng đặt ra.

Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển của mình, đội ngũ cán bộ Tòa án quân sự ngày càng hoàn thiện và trưởng thành. Nếu như từ những ngày đầu mới thành lập, cán bộ Tòa án quân sự chủ yếu là các chỉ huy quân đội kiêm nhiệm, cho đến những năm bảy mươi của thế kỷ trước mới chỉ có một số thẩm phán được bồi dưỡng qua về nghiệp vụ hoặc có trình độ trung cấp pháp lý; thì đến nay, 100% cán bộ ngành Tòa án quân sự có trình độ đại học luật, trong đó 10% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung hoặc cao cấp.

Để có được đội ngũ cán bộ như ngày hôm nay, ngành Tòa án quân sự đã có sự cố gắng rất nhiều. Tòa án quân sự trung ương đã tham mưu cho Quân ủy trung ương ban hành Quy định 69 về Đảng lãnh đạo các Tòa án quân sự, trong đó có nội dung xây dựng các Tòa án quân sự về tổ chức, cán bộ; tham mưu cho Bộ trưởng Quốc phòng ban hành Quy chế tuyển dụng, đào tạo, sử dụng cán bộ Tòa án quân sự; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ ngành Tòa án quân sự. Trên cơ sở các quy định đó, hằng năm lựa chọn, tuyển dụng vào ngành những cán bộ trẻ được đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo luật; tham mưu cho Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức các lớp đào tạo luật văn bằng hai cho các sĩ quan trẻ để tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan tư pháp trong quân đội; các Tòa án quân sự thường xuyên gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học, đào tạo nghiệp vụ thẩm phán, đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quân sự, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hằng năm ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ; tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ về mọi mặt. Đồng thời, toàn ngành thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luôn luôn chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống để mỗi người cán bộ ngành Tòa án quân sự không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, mà còn có đạo đức trong sáng, mẫu mực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các giải pháp về công tác cán bộ ngành Tòa án quân sự những năm qua đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xác định trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTW ngày 8-3-2007 của Đảng ủy quân sự trung ương về lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội đến năm 2020. Kết quả là ngành Tòa án quân sự đã có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Chất lượng xét xử không ngừng được nâng cao; kỷ luật chuyên môn được giữ vững; xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với ngành.

Tự hào với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển; phát huy những thành công đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế; quán triệt đường lối đổi mới và tinh thần cải cách tư pháp; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, cán bộ, nhân viên ngành Tòa án quân sự sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng ngành vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo Nhandan