Thứ hai,  02/08/2021

Tăng cường công tác giám sát trong Đảng

LSO-Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác giám sát trong đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn được tăng cường và đẩy mạnh. Các cơ quan kiểm tra trong toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 4.474 lượt tổ chức đảng, 4.037 đảng viên; giải quyết khiếu nại tố cáo đối với 18 tổ chức đảng và 187 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 14 tổ chức cơ sở đảng và 482 đảng viên vi phạm, đồng thời đã kết luận những ưu điểm, kịp thời uốn nắn, xử lý những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính...

LSO-Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác giám sát trong đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn được tăng cường và đẩy mạnh. Các cơ quan kiểm tra trong toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 4.474 lượt tổ chức đảng, 4.037 đảng viên; giải quyết khiếu nại tố cáo đối với 18 tổ chức đảng và 187 đảng viên.
Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 14 tổ chức cơ sở đảng và 482 đảng viên vi phạm, đồng thời đã kết luận những ưu điểm, kịp thời uốn nắn, xử lý những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Công Quân