Thứ năm,  24/06/2021

Xuất bản cuốn sách "Cương lĩnh chính trị – ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta"

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta qua việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các Cương lĩnh của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Cương lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta" của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.Cuốn sách gồm bốn phần: Các cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến năm 1991; "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay; Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991. Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản...

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta qua việc xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các Cương lĩnh của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Cương lĩnh chính trị – ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta” của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Cuốn sách gồm bốn phần: Các cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến năm 1991; “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và công cuộc đổi mới ở Việt Nam; Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay; Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991. Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh Chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã bốn lần ban hành Cương lĩnh hoặc những văn bản có tính Cương lĩnh. Mỗi Cương lĩnh tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau, nhưng nhìn tổng thể, các bản Cương lĩnh đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương hướng và phương pháp của Cách mạng Việt Nam. Mỗi Cương lĩnh của Đảng đều có ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn, định hướng cho sự phát triển của đất nước và chỉ đường cho mọi hoạt động của Đảng ta, nhân dân ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nói chung, chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng nói riêng, qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi kỳ Đại hội Đảng, tư duy, nhận thức của Đảng ta lại được phát triển; quan điểm, đường lối của Đảng từng bước được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của thời đại, của thực tiễn cuộc sống.

Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổng kết đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhìn chung, các đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chú trọng, tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong Đảng bộ và sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành trình đại hội được chuẩn bị công phu, có sự tham gia ý kiến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, các đoàn thể nhân dân cùng cấp. Công tác nhân sự cấp ủy được chỉ đạo khá chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình và quy chế bầu cử trong Đảng. 12/12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên với số phiếu tập trung cao. Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên, số cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học, trình độ cao cấp lý luận đều cao hơn khóa trước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành; tiến hành phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên, kiện toàn các chức danh chủ chốt; đồng thời chú trọng thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tham gia tái cử; tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Theo Nhandan