Thứ sáu,  18/06/2021

Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Cạn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Thành ủy Hải Phòng vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2005-2010. Năm năm qua, Đảng bộ TP Hải Phòng luôn coi trọng và triển khai công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư các dự án... Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kiểm tra 4.676 lượt tổ chức đảng và 40.904 lượt đảng viên theo Điều lệ Đảng; kiểm tra 93 tổ chức và 498 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã phát hiện 60 tổ chức và 350 đảng viên có vi phạm; xử lý thi hành kỷ luật 17 tổ chức và 197 đảng viên... Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa,...

Thành ủy Hải Phòng vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2005-2010. Năm năm qua, Đảng bộ TP Hải Phòng luôn coi trọng và triển khai công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư các dự án… Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kiểm tra 4.676 lượt tổ chức đảng và 40.904 lượt đảng viên theo Điều lệ Đảng; kiểm tra 93 tổ chức và 498 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã phát hiện 60 tổ chức và 350 đảng viên có vi phạm; xử lý thi hành kỷ luật 17 tổ chức và 197 đảng viên… Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14.

* Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.017 lượt đảng viên và 1.273 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; việc đề ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp mình; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn đạo đức, lối sống… Qua kiểm tra, có 43 đảng viên vi phạm, trong đó có 21 đồng chí vi phạm phải thi hành kỷ luật; có 13 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có bốn đơn vị vi phạm phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra các cấp còn tập trung giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ trương, đường lối của Đảng; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm… Qua giám sát, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xử lý. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc và thủ tục theo Điều lệ Đảng. Cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên đã chấp hành tốt đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; bảo đảm việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

* Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010. Năm năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác này. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 610 tổ chức đảng, 2.193 đảng viên theo Điều lệ Đảng; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 68 cuộc, kiến nghị thu hồi hơn 124 nghìn m2 đất sử dụng sai mục đích. UBKT các cấp đã kiểm tra 373 đảng viên, 73 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã kết luận 314 đảng viên có vi phạm, chiếm hơn 84% số đảng viên được kiểm tra; thi hành kỷ luật 209 đảng viên và 20 tổ chức đảng có vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng đã thực hiện giám sát 251 tổ chức đảng, 1.754 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 38 đảng viên; giải quyết tố cáo 198 đảng viên, trong đó kết luận tố cáo đúng và đúng một phần là 85 đồng chí, chiếm gần 43%, phải thi hành kỷ luật 32 đảng viên. Từ kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng, 371 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong tỉnh sẽ chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức chính trị, xã hội về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, chính trị; chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; kinh tế- tài chính; tổ chức và cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên, nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Theo Nhandan