Thứ bảy,  19/06/2021

Ðại hội ÐẠI BIỂU lần thứ 9 Ðảng bộ Quân đội

Ngày 20-9, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội.Dự Đại hội, có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt...
Ngày 20-9, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội, có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và TP Hà Nội; các tướng lĩnh trong Đảng ủy Quân sự T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam qua các thời kỳ và 450 đại biểu đại diện gần 250 nghìn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ Quân đội.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Năm năm qua, quân và dân ta thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh có rất nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, Đảng bộ Quân đội đã thường xuyên coi trọng việc cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tốt; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho Đảng bộ Quân đội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kết quả Đại hội góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự T.Ư tại Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Năm năm qua, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 8 Đảng bộ Quân đội; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đó là: Làm nòng cốt bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia. Thực hiện tốt chức năng là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; luôn chủ động làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư pháp, thanh tra, pháp chế. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển đảo. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới. Việc chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật và công tác dân vận, thi đua – khen thưởng, chính sách, được chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và đạt hiệu quả rõ nét. Có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và chống dàn trải các dự án đầu tư, bảo đảm tốt đời sống bộ đội cả về điều kiện ăn, ở, mặc và phương tiện. Các doanh nghiệp Quân đội sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế – xã hội. Công tác đối ngoại quân sự được đẩy mạnh, hợp tác quốc tế cả song phương và đa phương tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tốt.

Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội từng bước được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ Quân đội là một sự kiện chính trị quan trọng đối với quân và dân cả nước. Đại hội được tiến hành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, mười năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất Nghị quyết Đại hội X của Đảng, lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Thành công của Đại hội là một đóng góp trực tiếp và quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Để đi đến Đại hội này, các đồng chí đã tổ chức thành công đại hội các cấp từ cơ sở, trên cơ sở lên đến cấp trực thuộc Đảng ủy Quân sự T.Ư. Quá trình đại hội các cấp là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, liên tục, có hiệu quả thiết thực. Trong thời gian qua, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng các cấp, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 để kết thúc tốt nhất nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, tập thể Bộ Chính trị đã nghe Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư báo cáo và đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể. Bản Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự T.Ư trình Đại hội đã thể hiện tinh thần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình mọi mặt của Quân đội và Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nông Đức Mạnh khẳng định: Nhìn lại năm năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những khó khăn, thách thức to lớn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, của thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo toàn quân nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 8 Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đạt được những thành tựu quan trọng. Kết quả nổi bật và bao trùm nhất là: Toàn quân là một khối đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng chiến lược; làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; phối hợp tốt với các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ; ngăn chặn và xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, thật sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quân đội cũng tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các đơn vị kinh tế – quốc phòng, quốc phòng- kinh tế hoạt động đúng mục đích và phát huy tác dụng. Một số doanh nghiệp quân đội hoạt động có hiệu quả, khẳng định được thương hiệu và có năng lực cạnh tranh. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Có thể nói, ở đâu có khó khăn, nguy nan, ở đó có Quân đội. Hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững, phát huy và luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Trong xây dựng lực lượng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Quân đội đã quán triệt đường lối xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân đội, trước hết là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; từng bước bổ sung vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại; nghiên cứu phát triển khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự; bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hậu cần, đặc biệt là tổ chức tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội có bước phát triển mới.

Việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội đạt được kết quả quan trọng. Chất lượng và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được nâng cao.

Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luôn luôn giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới cả về tiềm lực và thế trận. Chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được nâng cao, việc huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ có sự đổi mới, thiết thực và hiệu quả; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức và huấn luyện tốt hơn. Công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được tăng cường, ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của các tầng lớp nhân dân được nâng cao một bước.

Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đã bổ sung và xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách có liên quan đến quốc phòng. Cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là cơ quan quân sự làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từng bước được bổ sung, hoàn thiện.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua là sự đóng góp xứng đáng vào những thành tựu quan trọng của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng. Sự cống hiến lớn lao của Quân đội trong tiến trình lịch sử cách mạng do Đảng ta lãnh đạo đã khẳng định rằng: Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao; dũng cảm chiến đấu, tận tụy công tác, cần cù lao động, thông minh, sáng tạo trong hành động; đoàn kết nội bộ chặt chẽ; đoàn kết quân dân thắm thiết; đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình; ham học tập, cầu tiến bộ; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ; luôn luôn xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của Quân đội và Đảng bộ Quân đội đã đạt được trong thời gian qua.

Sau khi thông báo tình hình thế giới, khu vực và đất nước, đồng chí Nông Đức Mạnh phân tích và nhấn mạnh thêm một số điểm và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ, bổ sung để đi đến thống nhất thành Nghị quyết của Đại hội.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Nông Đức Mạnh xác định: Nhìn lại chặng đường 25 năm đổi mới vừa qua, chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào về những thành tích cống hiến và bước trưởng thành của Quân đội ta trong thời kỳ mới; tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo đường lối đổi mới của Đảng, với bản chất truyền thống cách mạng tốt đẹp, với những thành tựu và kinh nghiệm quý báu đã đúc kết được trong chặng đường qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ Quân đội và Quân đội ta sẽ không ngừng phát triển, lập nhiều thành tích to lớn, xuất sắc hơn nữa, trưởng thành vững chắc, chiến thắng vẻ vang, viết tiếp những trang sử hào hùng của QĐND Việt Nam anh hùng trong giai đoạn mới, mãi mãi xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Ngày 20-9, tại thành phố Hưng Yên, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham dự Đại hội, có 314 đại biểu thay mặt cho hơn 55 nghìn đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Cùng dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Phạm Văn Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Đình Phách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Son, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện các ban Đảng ở T.Ư, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ…

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm đạt 11,74%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đến năm 2010, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 25%, công nghiệp – xây dựng chiếm 44%, dịch vụ chiếm 31%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 20 triệu đồng. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 3%. Công tác an ninh quốc phòng tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, dân chủ được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, nội bộ đoàn kết nhất trí. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả cao và có sức lan tỏa lớn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế, yếu kém và đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân; nhất là nguyên nhân chủ quan của những mặt hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Ngô Văn Dụ gợi mở một số vấn đề trong dự thảo báo cáo chính trị để Đại hội tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao. Trên cơ sở nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, cần phân tích làm rõ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế, cũng như mặt khó khăn, hạn chế của tỉnh để xác định những khâu trọng tâm, đột phá cần tập trung chỉ đạo; quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối chung của Trung ương thành chủ trương, giải pháp phù hợp tình hình thực tế của tỉnh, để phát huy được vị trí, vai trò, thế mạnh của từng lĩnh vực và các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; chăm lo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH. Tập trung đẩy nhanh phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên những ngành, sản phẩm công nghệ cao và bền vững. Nghiên cứu, có chính sách, biện pháp phát triển dịch vụ, thị trường theo hướng tận dụng được các mặt lợi thế, khắc phục các mặt hạn chế của một địa bàn gần Thủ đô Hà Nội và những trung tâm kinh tế lớn. Phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân một cách toàn diện và bền vững. Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; trong đó, cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên. Đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Đại hội Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010-2015, và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 17 làm việc đến hết ngày 21-9.
Theo Nhandan