Thứ ba,  15/06/2021

Suy nghĩ về việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

LSO- Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007, UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hoá – Thông tin nghiên cứu, triển khai thực hiện. Tháng 4/2008, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh đã ra “Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm cụ thể hoá Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định 77 của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên tác nghiệpCăn cứ vào Quy chế phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, ngày 05/6/2009, Sở Thông tin và truyền thông đã có Công văn số 138/STTT- BCXB đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước cử người phát ngôn của cơ quan, đơn vị mình. Đến nay, đã có...

LSO- Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007, UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hoá – Thông tin nghiên cứu, triển khai thực hiện. Tháng 4/2008, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh đã ra “Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm cụ thể hoá Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định 77 của Thủ tướng Chính phủ.Phóng viên tác nghiệp

Căn cứ vào Quy chế phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, ngày 05/6/2009, Sở Thông tin và truyền thông đã có Công văn số 138/STTT- BCXB đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước cử người phát ngôn của cơ quan, đơn vị mình. Đến nay, đã có 53/53 cơ quan, đơn vị cử người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Ngày 26/8/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 232/STTTT-BCXB Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, UBND các huyện, thành phố gửi tới các cơ quan báo chí, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí. Việc ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo cơ quan, chính quyền các cấp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Việc cung cấp thông tin cho báo chí đã được quy định cụ thể trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, UBND tỉnh tổ chức 3 tháng/1 lần cung cấp thông tin cho báo chí hoặc đăng tải thông tin cần cung cấp trên cổng thông tin điện tử tỉnh. 6 tháng/1 lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin hoặc thông qua giao ban báo chí hàng tháng, quý do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thực hiện. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng tháng hoặc ít nhất 3 tháng một lần cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, hoặc thông tin trên website của cơ quan, đơn vị mình, khi cần thiết có thể cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc tổ chức họp báo. Trong trường hợp đột xuất, bất thường người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí. Đối với việc cung cấp thông tin cho báo chí, đa số người phát ngôn của các cơ quan đều thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người phát ngôn theo quy chế. Chưa có trường hợp người phát ngôn từ chối phát ngôn hoặc phát ngôn, cung cấp thông tin sai sự thật, phát ngôn và cung cấp thông tin những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn. Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; các vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa xét xử; các văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến…đều được đảm bảo quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong một số trường hợp việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn hạn chế như nhiều đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.
Nhiều phóng viên bị từ chối trả lời bằng các lý do như phải xin ý kiến ngành dọc, hay phải chờ được phép của lãnh đạo cấp trên của người phát ngôn. Hoặc có những sự việc, có nơi người phát ngôn chỉ trả lời chung chung. Các hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân như nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người phát ngôn ở một số đơn vị chưa đầy đủ, do vậy người phát ngôn của các đơn vị này chưa thực sự được giữ vai trò cung cấp thông tin cho báo chí. Một số cơ quan, đơn vị cử người phát ngôn nhưng chưa quán triệt đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của người phát ngôn nên còn lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, hoặc người phát ngôn không có kỹ năng, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí, chưa nắm vững những quy định của pháp luật về báo chí. Chưa có quy chế phối hợp giữa các phòng, ban trong đơn vị về việc cung cấp thông tin nên người phát ngôn nhiều khi không đủ thông tin cung cấp cho phóng viên. Thông tin trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành, các huyện, thành phố còn sơ sài. Cơ quản quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương chưa khảo sát, đánh giá toàn diện về thực hiện quy chế phát ngôn ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Phát huy hiệu quả của Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện Quy chế phát ngôn, cần tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cung cấp thông tin, nghiệp vụ tiếp xúc với báo chí cho đội ngũ người phát ngôn. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa cơ quan quản lý báo chí với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí và các cơ quan chủ quản báo chí trong việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tăng cường công tác thông tin đối thoại giữa người phát ngôn, nhà báo, cơ quan báo chí với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để đánh giá toàn diện việc thực hiện quy chế, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.


Đinh Quang Thuận