Thứ năm,  24/06/2021

Toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ 9 Ðảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2010-2015

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Quân đội đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.Những thành tựu và kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Quân đội là cơ sở quan trọng, là vốn quý để Quân đội tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và để chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các...

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Quân đội đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Những thành tựu và kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ Quân đội là cơ sở quan trọng, là vốn quý để Quân đội tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và để chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 377-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương và các hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội được các đảng bộ trong toàn quân thực hiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm; tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy đảng các cấp thuộc Đảng bộ Quân đội thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định tiến hành đại hội đảng của Trung ương; phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của tập thể cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung của đại hội; ý thức trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong xây dựng, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện theo quy định được đề cao; công tác chuẩn bị bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Những kết quả đạt được của Đại hội đảng bộ các cấp trong toàn quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội thể hiện trí tuệ, ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Trong những năm tới, hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới và khu vực sẽ có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang có thể xảy ra; hoạt động tranh chấp lãnh thổ, biển đảo có chiều hướng gia tăng; các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống tăng lên. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn. Hợp tác trong khối ASEAN và với các nước đối tác tiếp tục được mở rộng.

Với nước ta, tình hình chính trị – xã hội tiếp tục ổn định; quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị xã hội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ và thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội và toàn quân rất nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy đảng các cấp trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, với phương hướng, mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước mắt cần lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; phối hợp chặt chẽ với công an, ngoại giao và các lực lượng, chủ động nghiên cứu nắm và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng – an ninh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách và xử lý thắng lợi các tình huống; làm cho toàn quân nhận thức đúng tình hình, nhất trí cao với quan điểm, phương châm chỉ đạo sự nghiệp quốc phòng – an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp, chất lượng chính trị ngày càng cao; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, cơ động và linh hoạt; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, mua sắm, sản xuất và cải tiến VKTBKT; coi trọng xây dựng chính quy, làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ sở hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự và khoa học kỹ thuật – công nghệ quân sự.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đột phá về thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế của Quân đội; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật của bộ đội.

Để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, cấp ủy đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, các tổ chức quần chúng cần làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm đạo đức cách mạng; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội thực dụng, mơ hồ mất cảnh giác, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng các cấp trong toàn quân thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng với hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương, các quy định của Bộ Quốc phòng. Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; Đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và phát huy hiệu lực của tổ chức chỉ huy; khắc phục tình trạng giản đơn, ỷ lại, nói không đi đôi với làm, làm không đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong đề xuất nội dung lãnh đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện nghị quyết và trong hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đảng bộ Quân đội sẽ lãnh đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững của đất nước. Toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo Nhandan