Thứ sáu,  15/10/2021

Thông báo nội dung kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2021, để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung sau:

1.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2.Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

3.Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ – Nguyễn Đình Chiểu).

4.Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

5.Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2000.

6.Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000.

7.Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa,

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Địa điểm: Tại Hội trường Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Số 2, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn,