Thứ năm,  24/06/2021

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tại huyện Bình Gia

LSO-Ngày 28/9/2010, Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Gia và 2 xã: Hồng Thái, Tân Văn về việc thực hiện Nghị quyết (NQ) số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010.Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Ban HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Lao động - Thương bình và Xã hội; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.Đồng chí Hà Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việcNgay sau khi NQ số 58 của HĐND tỉnh được ban hành, huyện Bình Gia đã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh công tác XĐGN, vận dụng cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương, chính sách an sinh xã hội được quan tâm. KT - XH của huyện có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, người nghèo được tiếp cận và...

LSO-Ngày 28/9/2010, Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Gia và 2 xã: Hồng Thái, Tân Văn về việc thực hiện Nghị quyết (NQ) số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010.
Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Ban HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Lao động – Thương bình và Xã hội; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.
Đồng chí Hà Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc
Ngay sau khi NQ số 58 của HĐND tỉnh được ban hành, huyện Bình Gia đã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy mạnh công tác XĐGN, vận dụng cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của địa phương, chính sách an sinh xã hội được quan tâm. KT – XH của huyện có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, người nghèo được tiếp cận và hưởng các dịch vụ xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp, số hộ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo hàng năm cao. Kết quả XĐGN chưa bền vững, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sau 4 năm triển khai thực hiện, số hộ nghèo trên địa bàn huyện không giảm mà còn tăng từ 43,38% năm 2006 đến nay lên 45,74%…
Thành viên Đoàn kiểm tra nêu một số câu hỏi đề nghị huyện làm rõ thêm
Phát biểu tại buổi làm việc, sau khi ghi nhận những cố gắng cũng như chỉ ra một số mặt còn tồn tại của huyện Bình Gia trong việc triển khai thực hiện NQ số 58, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị huyện Bình Gia cần chỉ đạo Ban chỉ đạo XĐGN huyện, các xã, thị trấn tổng kết 4 năm thực hiện NQ số 58. Tìm nguyên nhân, giải pháp và rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời, xác định mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2011-2015 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để XĐGN nhanh, bền vững; sớm có kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ hộ nghèo theo tiêu chí mới nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn và đảm bảo công khai, minh bạch; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi cấp, mọi ngành và nhân dân hiểu đúng về chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác XĐGN; tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức làm kinh tế giỏi để nhân rộng điển hình, tạo thành phong trào thi đua XĐGN và làm giàu chính đáng; kiện toàn lại Ban chỉ đạo XĐGN từ huyện đến cơ sở, quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

Minh Thảo