Thứ ba,  27/07/2021

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tại huyện Đình Lập

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29/9/2010, Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đình Lập, xã Bính Xá về việc thực hiện Nghị quyết (NQ) số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010.Đồng chí Hà Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việcTrong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở huyện Đình Lập thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần NQ số 58 của HĐND tỉnh. Xây dựng kế hoạch, vận dụng các cơ chế chính sách và đầu tư vốn phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về công tác XĐGN. Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tổ chức thực hiện tốt các chính sách...

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29/9/2010, Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đình Lập, xã Bính Xá về việc thực hiện Nghị quyết (NQ) số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2006-2010.
Đồng chí Hà Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở huyện Đình Lập thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần NQ số 58 của HĐND tỉnh. Xây dựng kế hoạch, vận dụng các cơ chế chính sách và đầu tư vốn phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về công tác XĐGN. Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 48,68% năm 2006 đến nay xuống còn 29,05%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số tồn tại như: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đầy đủ, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch, mục tiêu của chương trình, nhiều hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, năng lực cán bộ giảm nghèo còn hạn chế. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo cao. Công tác bình xét hộ nghèo, xác định hộ nghèo từ thôn bản, xã chưa thực sự đảm bảo theo quy định…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như kết quả huyện Đình Lập đã đạt được trong việc thực hiện chương trình XĐGN. Đồng thời, chỉ ra một số mặt còn tồn tại và đề nghị huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác XĐGN. Quan tâm tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề giai đoạn 2011-2015. Đồng chí trưởng đoàn nhấn mạnh: XĐGN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, huyện cần tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đã đạt đươc, khắc phục những mặt còn hạn chế, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác XĐGN nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo…

Minh Thảo