Thứ năm,  17/06/2021

Chuyển biến từ công tác "dân vận khéo" ở Văn Quan

LSO-Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị về công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy Văn Quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Từ đó, công tác dân vận trên địa bàn từng bước phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.Xác định, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải là phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, trong các lực lượng làm công tác dân vận, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy trong thời gian qua, việc triển khai mô hình “Dân vận khéo” được phát huy một cách có hiệu quả và ngày càng thiết thực. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức...

LSO-Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị về công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy Văn Quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Từ đó, công tác dân vận trên địa bàn từng bước phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.
Xác định, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải là phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, trong các lực lượng làm công tác dân vận, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy trong thời gian qua, việc triển khai mô hình “Dân vận khéo” được phát huy một cách có hiệu quả và ngày càng thiết thực. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Qua học tập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước công việc được giao, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “làm theo” với những việc làm thiết thực. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đã giải quyết thuận lợi và nhanh hơn cho người dân; trong năm vừa qua và 9 tháng đầu năm nay đã có trên 80% đơn thư khiếu nại của nhân dân được giải quyết. Ở các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có nhiều chương trình phối hợp hướng về cơ sở, tăng cường các biện pháp vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hăng hái tham gia các phong trào xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể với quần chúng nhân dân, từ đó động viên nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, chú trọng phát triển kinh tế trang trại, nghề rừng, tận dụng, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống xã hội, trong nội bộ nhân dân được chính quyền và người dân giải quyết kịp thời. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như xã Bình Phúc thực hiện vận động nhân dân cùng với bộ đội mở đường vào thôn vùng ba Lùng Thước, xã Văn An, Vân Mộng huy động sức dân làm đường bê tông, tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng đem lại kết quả cao; đặc biệt do làm dân vận khéo đã vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo xây dựng, nâng cấp đài tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri (ở thị trấn Văn Quan) , nhà lưu niệm (xã Trấn Ninh) theo đúng kế hoạch đặt ra. Đúng như Bác Hồ đã từng nói: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và ở huyện Văn Quan đã làm nên thành công nhờ vận dụng tốt, vận dụng linh hoạt phương châm ấy.
Phát huy kết quả đạt được, Ban Dân vận Huyện ủy Văn Quan tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng, nhất là cấp cơ sở, nhằm đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban dân vận và khối dân vận cơ sở, phát huy vai trò của công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Đảng bộ huyện đề ra.

Xuân Hương