Thứ ba,  22/06/2021

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giao thông vận tải

LSO-Ngày 30/9/2010, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở GTVT về tình hình thực hiện Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND ngày 05/8/2005 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Trịnh Kim Phượng, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 38, mạng lưới đường giao thông nông thôn của tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển vượt bậc, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đến năm 2010, toàn tỉnh đã có thêm 23 xã có đường đến trung tâm xã 4 mùa, nâng tổng số xã có đường đi lại được 4 mùa lên 204/226 xã. Việc huy động các nguồn lực cho phát triển đường giao thông nông thôn được triển khai có hiệu quả, tổng vốn đầu tư trong 5 năm cho phát triển đường giao thông nông thôn đạt trên 1300 tỷ đồng. Đã mở mới được trên 1000km đường thuộc các xã và bê tông hóa mặt đường được gần 800km.Lãnh đạo Sở GTVT...

LSO-Ngày 30/9/2010, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở GTVT về tình hình thực hiện Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND ngày 05/8/2005 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Trịnh Kim Phượng, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 38, mạng lưới đường giao thông nông thôn của tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển vượt bậc, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đến năm 2010, toàn tỉnh đã có thêm 23 xã có đường đến trung tâm xã 4 mùa, nâng tổng số xã có đường đi lại được 4 mùa lên 204/226 xã. Việc huy động các nguồn lực cho phát triển đường giao thông nông thôn được triển khai có hiệu quả, tổng vốn đầu tư trong 5 năm cho phát triển đường giao thông nông thôn đạt trên 1300 tỷ đồng. Đã mở mới được trên 1000km đường thuộc các xã và bê tông hóa mặt đường được gần 800km.
Lãnh đạo Sở GTVT giải trình các câu hỏi của đoàn giám sát
Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đưa Nghị quyết vào thực tiễn vẫn còn một số hạn chế như công tác hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với cấp huyện trong thực hiện lập, phê chuẩn quy hoạch mạng lưới đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện chưa được kịp thời, còn lúng túng. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn chưa đồng bộ dẫn tới công trình xuống cấp nhanh và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở trong triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn chưa được thường xuyên liên tục.
Từ đó, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã kiến nghị tới Sở Giao thông vận tải một số vấn đề như: để có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển GTVT trong giai đoạn tiếp theo, Sở GTVT tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển GTVT giai đoạn 2006-2010, đồng thời rà soát quy hoạch phát triển giao thông hiện có cũng như quy chế khoán, quản lý đường giao thông nông thôn hiện nay. Ngoài ra, Sở GTVT cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bằng các nguồn vốn từ tỉnh tới cơ sở.

Công Quân