Thứ sáu,  18/06/2021

Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 6-10, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 7. Dự Đại hội, có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và 286 đại biểu tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước năm năm qua.Trong năm năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, luôn coi thi đua là động lực quan trọng cho phát triển, đề ra nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Nhiều phong trào thi đua...

Ngày 6-10, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 7. Dự Đại hội, có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và 286 đại biểu tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước năm năm qua.

Trong năm năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, luôn coi thi đua là động lực quan trọng cho phát triển, đề ra nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều phong trào thi đua được phát động hiệu quả như: Phong trào thi đua &#39Lao động, sản xuất giỏi trong nông nghiệp&#39, phong trào &#39Ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất&#39, phong trào &#39Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi&#39 đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; bộ mặt nông thôn được đổi mới.

Các phong trào thi đua đều gắn chặt với Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong xã hội; góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên trong năm năm qua tăng trưởng bình quân 11%/năm, an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện…

Tại Đại hội có bốn xã được phong tặng Anh hùng LLVTND; 11 cơ quan, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; hai cá nhân được phong tặng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 25 tập thể và 93 cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

* Ngày 6-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 (2006-2010). Dự đại hội, có đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cùng hơn 400 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện.

Năm năm qua, Học viện và các trường chính trị tỉnh đã chú trọng công tác thi đua khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua trên các mặt công tác. Kết quả đã thu hút được các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, tạo chuyển biến trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Từ năm 2006 đến 2010, Học viện đã đào tạo hơn 38.600 cán bộ ở trình độ cao cấp lý luận chính trị-hành chính; hơn 1.700 học viên cao học và gần 200 nghiên cứu sinh các chuyên ngành; chủ trì phối hợp triển khai nhiều chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở; tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế. Hệ thống các trường chính trị tỉnh của Học viện cũng tích cực thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Trong giai đoạn 2005-2009, các trường chính trị tỉnh đã mở 13.998 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.156.637 lượt học viên.

Sáu nội dung thi đua giai đoạn 2011-2015 được Học viện xác định là: Thi đua thực hiện năm tốt: &#39Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt' nâng cao chất lượng các đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn cao; thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, an toàn đơn vị; xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, tác phong công tác của cán bộ, học viên xứng đáng với Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan