Thứ hai,  21/06/2021

Chú trọng công tác cán bộ

Một nội dung có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ.Nhìn lại quá trình tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay, bên cạnh những kết quả to lớn đạt được về công tác cán bộ, chúng ta không khỏi trăn trở bởi một số cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó những cương vị nhất định trong bộ máy công quyền đã bị thoái hóa, biến chất, thậm chí có người vi phạm pháp luật trở thành tội phạm. Vì vậy, Đảng phải đặt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp lên hàng đầu. Có 'Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội' đúng đắn; có 'Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội' phù hợp từng giai đoạn, nhưng nếu cán bộ, đảng viên, những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ, không đủ...

Một nội dung có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ.

Nhìn lại quá trình tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay, bên cạnh những kết quả to lớn đạt được về công tác cán bộ, chúng ta không khỏi trăn trở bởi một số cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó những cương vị nhất định trong bộ máy công quyền đã bị thoái hóa, biến chất, thậm chí có người vi phạm pháp luật trở thành tội phạm. Vì vậy, Đảng phải đặt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp lên hàng đầu. Có &#39Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội&#39 đúng đắn; có &#39Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội&#39 phù hợp từng giai đoạn, nhưng nếu cán bộ, đảng viên, những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ, không đủ bản lĩnh chính trị, động cơ không trong sáng, yếu kém về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng.

Trước hết, khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ cần thật sự công tâm, coi trọng nhân tài, kịp thời phát hiện việc lợi dụng chức trách được giao khi tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ để vụ lợi cá nhân hoặc tư tưởng cục bộ, địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm minh pháp luật những sai phạm trong công tác cán bộ.

Thứ hai là, sau khi sắp xếp, bố trí cán bộ vào từng vị trí của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng ở đó phải thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, lấy mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm động cơ phấn đấu, nhất quán giữa tư tưởng với hành động, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực tiễn công tác làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, không dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh; không kéo dài tình trạng quá trình rèn luyện, công tác kiểu trung bình chủ nghĩa nhưng cuối năm cũng đạt danh hiệu &#39đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ&#39 như đã xảy ra lâu nay ở nhiều tổ chức cơ sở đảng.

Thứ ba là, vấn đề quy hoạch lực lượng kế cận không thể coi nhẹ. Mọi tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan phải hết sức khách quan khi quy hoạch cán bộ. Đưa vào dự nguồn phải chủ động rà soát, bàn bạc dân chủ trong toàn chi bộ, trên cơ sở kết hợp hài hòa các yếu tố, từ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đến năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và độ tuổi hợp lý để có quy hoạch cán bộ lâu dài. Thực hiện luân chuyển cán bộ diện quy hoạch cần cân nhắc thận trọng, bởi chủ trương luân chuyển cán bộ nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ va chạm thực tiễn cơ sở, đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo cho lĩnh vực dự kiến sau này sẽ đảm nhiệm cao hơn, đồng thời hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra đối với những người ở lâu tại một cơ quan, một địa bàn. Tuy nhiên, điều cần lưu tâm là cần xử lý kịp thời nghiêm khắc hiện tượng lợi dụng chủ trương luân chuyển cán bộ để vô hiệu hóa, loại trừ nhân tố tích cực vì mục đích của cá nhân.

Theo Nhandan