Thứ hai,  21/06/2021

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

LSO-Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh, ngày 21-11-2006 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ nay đến n¨m 2010. Sau khi Chỉ thị ban hành, hầu hết cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã đề ra c¸c nghị quyết chuyên đề, quyết định, quy định, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của từng địa phương; đưa kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khối phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá tư cách đảng viên...

LSO-Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh, ngày 21-11-2006 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ nay đến n¨m 2010.
Sau khi Chỉ thị ban hành, hầu hết cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã đề ra c¸c nghị quyết chuyên đề, quyết định, quy định, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của từng địa phương; đưa kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khối phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá tư cách đảng viên và tiêu chuẩn bình xét công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân trong toàn tỉnh về phong trào để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị. Kết quả, 95% đảng viên, 85% quần chúng đã được nghe phổ biến, quán triệt và học tập chỉ thị, các văn bản liên quan khác. Kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể thực hiện phong trào ở từng cấp từ tỉnh đến cơ sở; 100% Ban Chỉ đạo các cấp được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy với 2.930 thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; có gần 14.000 thành viên ban vận động của các thôn, bản, khối phố.
Sửa nhà cho gia đình chính sách là hoạt động đền ơn đáp nghĩa góp phần vì an sinh xã hội – Ảnh: Phong Linh
Có thể thấy các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 4 năm qua nhìn chung đều đạt kết quả tốt. Công tác thi đua – khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu văn hóa; công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, thiết thực, hiệu quả; các cấp, các ngành đã tổ chức hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, khối phố, cơ quan, cho hàng triệu lượt người nghe; kẻ vẽ hàng chục nghìn pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phong trào; tổ chức trên 1.250 buổi tuyên truyền lưu động; gần 500 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức trên 1.000 cuộc giao lưu văn nghệ quần chúng lồng ghép nội dung hoạt động tuyên truyền tại cơ sở; tuyên truyền trước các buổi chiếu bóng lưu động được trên 10.000 buổi chiếu phục vụ hàng trăm nghìn lượt người nghe…; xây dựng đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh tuyên truyền các hoạt động của phong trào; tuyên truyền về gương “Người tốt, việc tốt”, kịp thời tuyên truyền những điển hình tiên tiến, cổ vũ động viên nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả ngày càng xuất hiện nhiều những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ năm 2006-2010, hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đã được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Toàn tỉnh có 75 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng huân chương các loại, được Chính phủ tặng 25 cờ thi đua xuất sắc, có 2 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; có 65 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đồng thời, UBND tỉnh đã tặng 94 cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị; 504 tập thể lao động xuất sắc; 192 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng 3.435 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Qua tuyên truyền vận động, hàng năm trung bình có trên 72% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả xét đạt qua các năm đều tăng. Công tác xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao cơ së được quan tâm. Tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hoá của cả tỉnh năm 2009 là 50,1% so với năm 2006 tăng 16,9% , trong đó, tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khối phố đạt chuẩn quốc gia chiếm 10%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa của cả tỉnh năm 2009 là 26,1% so với năm 2006 tăng 2,6%.

Thông qua việc tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua đã thiết thực góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong nếp sống văn hóa gia đình, nếp sống văn hóa cộng đồng dân cư, nếp sống văn hóa cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội dân gian truyền thống được khôi phục và phát huy, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Lăng Văn Thăng