Thứ ba,  27/07/2021

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Ðại hội thi đua yêu nước ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng

Tối 12-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (14-10-1930 - 14-10-2010) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, cùng đại biểu cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng.Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua 80 năm xây dựng, trưởng...

Tối 12-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (14-10-1930 – 14-10-2010) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, cùng đại biểu cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, nhất là hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực tiễn đất nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản phục vụ Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/T.Ư ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng, năm năm qua, cấp ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư và cơ quan tổ chức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng…; quan tâm bồi dưỡng, phát hiện và xây dựng các điển hình tiên tiến. Coi trọng chất lượng và hiệu quả thi đua, khen thưởng; lấy nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị làm nội dung cơ bản của mục tiêu, giao ước và bình xét thi đua; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp cụ thể đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức có nền nếp việc khen thưởng vào dịp tổng kết công tác hằng năm của cơ quan và toàn ngành…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, thiết thực, có hiệu quả. Các tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, xây dựng người cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ &#39Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu' xây dựng cơ quan văn hóa và thực hiện tốt đường lối, chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, tạo không khí phấn khởi, góp phần đưa phong trào thi đua trong toàn ngành đi vào nền nếp. Qua năm năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, được tuyên dương từ cơ sở. Ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến chỉ đạo, nêu bật truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ; những bài học kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới; nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ những người đã và đang làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế của công tác xây dựng Đảng cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X đến nay, Ban Chấp hành T.Ư đã tiếp tục ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; điều chỉnh thời gian Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện nghị quyết quan trọng này đến năm 2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Các cấp ủy đảng mà nòng cốt là cơ quan tổ chức của cấp ủy đã chủ động, tích cực quán triệt sâu sắc nội dung, quan điểm của Đảng và tổ chức thực hiện việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận; tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tăng cường phân cấp trong công tác cán bộ; triển khai tương đối đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng phát huy dân chủ, thực hiện công khai hóa trong công tác cán bộ; chú ý lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực để đánh giá cán bộ, lấy yêu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản thích ứng nhanh với tình hình mới, có năng lực nắm bắt, vận dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng: Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đã tăng thế và lực, củng cố và nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế. Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi mới; đồng thời cũng phải đối phó với những khó khăn, thách thức lớn, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt với hình thức, tính chất ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Do đó, việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được coi là nhiệm vụ then chốt trọng yếu trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức T.Ư, ban tổ chức cấp ủy các cấp rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên ở mọi vị trí công tác phải nỗ lực phấn đấu rất cao để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ nay cho đến hết Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức T.Ư, ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức T.Ư, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, chú ý làm thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

Một là, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị; trước hết là nhận thức của người đứng đầu cấp ủy và tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở về tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhận thức sâu sắc rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là công tác của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó Ban Tổ chức T.Ư, ban tổ chức cấp ủy các cấp là nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện.

Hai là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị gắn với việc tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng cao, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền. Xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và lề lối làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu không rõ. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, vừa kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được vừa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Thực hiện tốt Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành T.Ư khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Đổi mới tư duy, cách làm, có tầm nhìn xa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng những người có đức, có tài.

Bốn là, tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung mà Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề ra. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên tự phê bình và phê bình. Chú trọng bồi dưỡng, trang bị kiến thức lý luận cho đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là cấp có chiến lược.

Năm là, chú trọng công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể cơ quan Ban Tổ chức T.Ư; Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho các cá nhân là cán bộ, lãnh đạo và nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư qua các thời kỳ. Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư cũng trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Ban cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010.

* Nhân dịp này, Ban Tổ chức T.Ư đã tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu &#3980 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng&#39. Sau một năm phát động, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong và ngoài ngành tổ chức xây dựng Đảng trên cả nước; với hơn 291 nghìn bài dự thi; thể hiện truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 80 năm qua. Qua hai vòng thi, Cuộc thi đã kết thúc và đạt kết quả tốt đẹp. Ban tổ chức Cuộc thi quyết định trao một giải nhất, hai giải nhì, sáu giải ba đối với tập thể; một giải nhất, hai giải nhì và năm giải ba đối với cá nhân đã có các bài thi xuất sắc.

* Trước Lễ kỷ niệm, các đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư cắt băng khánh thành Phòng truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Phòng truyền thống của ngành có diện tích gần 60 m2, được chia thành bốn phân khu, bao gồm nhiều tranh, ảnh, tài liệu và các hiện vật quý của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 80 năm qua.

Theo Nhandan