Thứ hai,  21/06/2021

Ðánh giá đúng về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, tôi nhận thấy dự thảo Văn kiện phản ảnh toàn diện và khách quan những thành tựu về kinh tế - xã hội cũng như về an ninh, quốc phòng và những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.Trong phần về công tác xây dựng Đảng, dự thảo văn kiện viết: 'Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây còn mờ nhạt'.Thực tế trong những năm qua, ở không ít tổ chức cơ sở đảng (kể cả ở khu vực doanh nghiệp và các cơ quan hành chính) chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo và tính...

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, tôi nhận thấy dự thảo Văn kiện phản ảnh toàn diện và khách quan những thành tựu về kinh tế – xã hội cũng như về an ninh, quốc phòng và những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Trong phần về công tác xây dựng Đảng, dự thảo văn kiện viết: &#39Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây còn mờ nhạt&#39.

Thực tế trong những năm qua, ở không ít tổ chức cơ sở đảng (kể cả ở khu vực doanh nghiệp và các cơ quan hành chính) chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu. Nhìn vào bảng phân loại tổ chức cơ sở đảng ở bất cứ một đảng bộ nào cũng thấy hằng năm tỷ lệ đạt trong sạch, vững mạnh rất cao và ở đó hầu như không phát hiện được các hiện tượng tiêu cực. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra hoặc thanh tra của cấp trên kiểm tra thì phát hiện những mặt hạn chế và tiêu cực ở những mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng bị giảm sút. Tư tưởng &#39dĩ hòa vi quý&#39 mà biểu hiện cụ thể của nó là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, kết quả thu được ít. Sự tha hóa về đạo đức, tình trạng tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Từ phân tích trên, đề nghị trong văn kiện cần đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn về vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo tôi, văn kiện cần đề cập cụ thể hơn như:

Vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở còn mờ nhạt, nhất là ở khu vực các doanh nghiệp.

Tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên còn hạn chế. Việc phân loại, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa thực chất, còn mang tính hình thức.

Chưa chú trọng công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những nơi có đông công nhân lao động.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn nặng về hình thức, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chưa kịp thời.

Theo Nhandan