Thứ sáu,  25/06/2021

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát trực tiếp 10 đơn vị

LSO-Từ đầu năm đến nay, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính tổ chức khảo sát trực tiếp tại 2 huyện và khảo sát qua báo cáo đối với 8 huyện và thành phố về kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu (NSNN) giữa các cấp ngân sách địa phương, định mức phân bổ chi ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010 và chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trực tiếp được 10 đơn vị, giám sát qua báo cáo 49 đơn vị về: Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp nhà nước từ sau sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa đến nay và tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư XDCB, dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2010; về đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010…Qua giám sát, Ban đã...

LSO-Từ đầu năm đến nay, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính tổ chức khảo sát trực tiếp tại 2 huyện và khảo sát qua báo cáo đối với 8 huyện và thành phố về kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu (NSNN) giữa các cấp ngân sách địa phương, định mức phân bổ chi ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010 và chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trực tiếp được 10 đơn vị, giám sát qua báo cáo 49 đơn vị về: Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp nhà nước từ sau sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa đến nay và tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư XDCB, dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2010; về đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010…

Qua giám sát, Ban đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến với các ngành, các huyện và đơn vị cơ sở giám sát về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Minh Thảo