Thứ ba,  22/06/2021

Công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời kỳ mới

LSO-Công tác vận động quần chúng của Đảng bao giờ cũng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Trong thời kỳ mới của cách mạng, mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân tiếp tục được khẳng định trong nhiều Nghị quyết của Đảng, đó là việc: “đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân”.Quan điểm đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng luôn xác định: Thứ nhất cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Đặt quan điểm này lên vị trí hàng đầu, Đảng ta muốn khẳng định lại nguyên lý nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời là sự kế thừa và phát triển tư tưởng “lấy dân làm gốc” của cha ông ta. Đặt quan điểm này lên vị trí hàng đầu, Đảng ta nhấn mạnh đến vấn đề lực lượng và phương pháp cách mạng luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa,...

LSO-Công tác vận động quần chúng của Đảng bao giờ cũng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Trong thời kỳ mới của cách mạng, mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân tiếp tục được khẳng định trong nhiều Nghị quyết của Đảng, đó là việc: “đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân”.

Quan điểm đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng luôn xác định: Thứ nhất cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân Đặt quan điểm này lên vị trí hàng đầu, Đảng ta muốn khẳng định lại nguyên lý nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời là sự kế thừa và phát triển tư tưởng “lấy dân làm gốc” của cha ông ta. Đặt quan điểm này lên vị trí hàng đầu, Đảng ta nhấn mạnh đến vấn đề lực lượng và phương pháp cách mạng luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời qua đó mà phê phán xu hướng lệch lạc đã trở nên trầm trọng, phổ biến là quan liêu, mệnh lệnh xa rời nhân dân, không tôn trọng nhân dân trong 1 bộ phận cán bộ Đảng viên. Để thực hiện quan điểm này, cần thấu hiểu và thực hiện bằng được tư tưởng của Hồ Chí Minh “mọi việc có ích cho dân phải làm, mọi việc có hại cho dân phải tránh”. Phải phê phán mọi biểu hiện quan liêu, xa rời nhân dân…vi phạm quyền dân chủ của nhân dân.
Làng quê thanh bình
Thứ 2 là động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất nghĩa vụ và quyền lợi của công dân.
Thứ 3 là các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. Có đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng mới có thể phát huy hết khả năng sáng tạo phong phú của quần chúng nhân dân, từ đó giải quyết tốt các lợi ích, nguyện vọng chân chính của nhân dân để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Hiện nay bên cạnh các đoàn thể chính trị- xã hội, cần tiếp tục đa dạng hóa, phát triển thêm nhiều tổ chức xã hội rộng rãi theo nghề nghiệp; nhân đạo từ thiện, hữu nghị, theo nhu cầu sở thích… Các đoàn thể chính trị- xã hội cũng cần đa dạng hóa về mặt tổ chức và tập hợp.
Thứ 4 là công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Các tổ chức Đảng, các cán bộ, Đảng viên phải làm tốt công tác quần chúng vì đây là công tác cơ bản của Đảng, nó có mối quan hệ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Và Đảng cũng khẳng định: Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể mà còn là trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, có phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ Đảng viên, nhân viên Nhà nước đều phải làm công tác quần chúng theo chức trách của mình. Có như vậy, mới tập hợp được mọi lực lượng, đoàn kết được toàn dân, tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn vì sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng xem nhẹ công tác vận động quần chúng hoặc khoán trắng cho Mật trận đoàn thể cần được phê phán và khắc phục triệt để.
Những quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động quần chúng trên là sự tổng kết từ thực tiễn cách mạng nước ta, vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn sâu sắc cần tiếp tục vận dụng quán triệt trong tình hình mới.
Trên cơ sở phương hướng công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời kỳ mới, cần xác định và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ lớn của công tác vận động quần chúng hiện nay. Cụ thể thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, căn cứ vào sự chuyển dịch cơ cấu xã hội, giai cấp để xác định các chính sách cụ thể đối với từng giai cấp, tầng lớp xã hội, tạo được động lực mới thúc đẩy phong trào cách mạng. Các cấp ủy phải luôn tăng cường và kiện toàn, đổi mới đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, phải luôn coi trọng lãnh đạo và kiểm tra các cấp chính quyền về trách nhiệm phục vụ nhân dân, cải cách nền hành chính Nhà nước, khắc phục mọi biểu hiện sai trái, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Công tác vận động quần chúng có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục, tổ chức và vận động nhân dân ta vượt qua khó khăn thử thách, tạo nên bước tiến nhanh và vững chắc để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

M.V.H