Thứ sáu,  18/06/2021

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ Công an Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột sắc tộc, ly khai tự trị, khủng bố ngày càng gia tăng.Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, an ninh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động 'Diễn biến hòa bình', bạo loạn lật đổ gây mất ổn định chính trị - xã hội nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm mới, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm về môi trường, tội phạm lợi dụng công nghệ cao... Tình hình trên đặt ra nhiều khó khăn, thách...

Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an
Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột sắc tộc, ly khai tự trị, khủng bố ngày càng gia tăng.

Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội, an ninh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ngày càng ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động &#39Diễn biến hòa bình&#39, bạo loạn lật đổ gây mất ổn định chính trị – xã hội nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm mới, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm về môi trường, tội phạm lợi dụng công nghệ cao… Tình hình trên đặt ra nhiều khó khăn, thách thức to lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết nhiệm kỳ lần thứ 4 của Đảng bộ Công an Trung ương (2005-2010), Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 94 ngày 18-6-2006 về thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và đã đạt được kết quả quan trọng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả thực hiện các mục tiêu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời bám sát và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tích cực tiến công làm thất bại âm mưu &#39Diễn biến hòa bình&#39, biểu tình, bạo loạn, lật đổ; ngăn chặn kịp thời âm mưu hình thành tổ chức chính trị đối lập hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao một bước hiệu quả công tác phòng ngừa, tổ chức đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phạm pháp hình sự giảm 1,7% so với nhiệm kỳ 3; tỷ lệ điều tra phá các vụ án nghiêm trọng đạt 75%, tỷ lệ đấu tranh với các chuyên án lớn đạt 78,7%. Những kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phục vụ hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 40 về Tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới và Chính phủ đã ban hành Nghị định 77 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an. Theo đó tổ chức đảng trong Công an nhân dân cũng được kịp thời củng cố, kiện toàn, phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Đã cơ bản khắc phục được những hạn chế về công tác tổ chức cán bộ, về bố trí lực lượng và chính sách cán bộ, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong nhiệm kỳ 4, đã kết nạp 11.284 đảng viên, tuyệt đại đa số đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò tiên phong trên các mặt công tác. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường hơn, ủy ban kiểm tra các cấp được kiện toàn cả về chất lượng và số lượng. Công tác đoàn thể quần chúng được coi trọng, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò của đoàn viên, hội viên. Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng được đổi mới, có chiều sâu. Hằng năm Đảng ủy Công an Trung ương đều có nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Quy chế làm việc được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đoàn kết, dân chủ tập trung theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Tập trung lãnh đạo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác quản lý giáo dục phạm nhân, công tác đặc xá, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm thể chế hóa nhiệm vụ công tác Công an: đề xuất Quốc hội ban hành Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Phòng cháy chữa cháy, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Cảnh vệ và nhiều văn bản pháp luật khác tạo hành lang pháp lý cho lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ chuyên ngành, đổi mới nội dung, chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Đã tăng cường lực lượng cho cơ sở cả số lượng và chất lượng, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, các địa bàn trọng yếu. Công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính ngày càng củng cố và nâng cao đáp ứng kịp thời các yêu cầu chiến đấu của các đơn vị, địa phương. Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, tình báo, phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường, vị thế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đối với các nước trên thế giới và khu vực ngày được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an T.Ư trong nhiệm kỳ qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác dự báo tình hình, tham mưu chiến lược chưa chủ động, công tác vận động quần chúng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một số nơi hiệu quả chưa cao, công tác tư tưởng và quản lý cán bộ còn sơ hở.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác công an trong nhiệm kỳ 2006 – 2010, Đảng ủy Công an Trung ương rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải quán triệt, thực hiện đúng đắn các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải bám sát và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng thời gian. Phát huy và không ngừng nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng đối với các mặt công tác của đơn vị.

Hai là, phải làm tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vai trò quản lý của chính quyền các cấp, sự tham gia của các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân; tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; coi trọng công tác tổng kết, xây dựng lý luận nghiệp vụ; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn và phân công cán bộ phù hợp với nhiệm vụ mới; tập trung cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu và cấp cơ sở.

Bốn là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chăm lo cải thiện đời sống, điều kiện công tác, chế độ chính sách; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu.

Năm là, không ngừng cải tiến biện pháp, lề lối làm việc để nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đồng thời đề cao trách nhiệm của chỉ huy Công an các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định về quy trình, chế độ công tác; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, tình hình đang đặt ra những nguy cơ, thách thức không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ lần thứ 5 (2010 – 2015), Đảng bộ Công an Trung ương xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng công an vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phấn đấu đạt được những mục tiêu cơ bản sau:

Một là, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu &#39Diễn biến hòa bình&#39 của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước ngay từ cơ sở.

Hai là, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo đúng mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Ba là, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và giáo dục chính trị; công tác cán bộ, công tác đào tạo; thực hiện cho được mục tiêu tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện… cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu và công an cấp huyện; nâng cao tiềm lực tài chính, hậu cần – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân là những nhiệm vụ trọng tâm đột phá.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 5 tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức đảng, cấp ủy và đội ngũ đảng viên có đủ năng lực lãnh đạo mọi mặt công tác công an. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, nâng cao giác ngộ lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng, tiến công, nhận thức đúng về những thách thức lớn đang tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong điều kiện mới; rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong, kỷ luật nghiêm minh trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ&#39 gắn với phong trào thi đua &#39Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân&#39 và phong trào thi đua &#39Vì An ninh Tổ quốc&#39.

2. Tăng cường biên chế cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở để chủ động giải quyết kịp thời, tại chỗ các vụ việc phức tạp nảy sinh. Sơ kết việc thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng công an từ trung ương xuống địa phương, phát huy ưu điểm, bổ sung, sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp nhằm tiến tới hoàn chỉnh bộ máy Bộ Công an.

Xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tăng cường toàn diện cho công an cấp quận, huyện đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh mô hình tổ chức Công an nhân dân thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Trình Thủ tướng phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của hệ thống các trường và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Công an nhân dân đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương điều chỉnh, bổ sung, nâng cao toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục của toàn ngành để đáp ứng được yêu cầu đào tạo cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân bằng các chương trình, đề án cụ thể.

3. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, đặc biệt là nắm tình hình từ xa, từ cơ sở để chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và phải tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương này. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tham nhũng; chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Chiến lược quốc gia về phòng, chống ma túy; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đưa công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và nhân dân.

4. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nguy cơ &#39tự diễn biến&#39, &#39tự chuyển hóa&#39 từ trong nội bộ. Tiếp tục tham mưu đề xuất phối hợp xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án đối phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra. Bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

5. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, các chủ trương đối sách đối với các loại đối tượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đổi mới biện pháp, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, từng đối tượng và phù hợp với điều kiện mới về kinh tế – xã hội. Tăng cường biện pháp vận động quần chúng trong các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Củng cố các Ban Chỉ đạo liên tịch, liên ngành theo hướng thống nhất thành một Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ở tất cả các cấp.

6. Nâng cao tiềm lực công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; trong đó tích cực và khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, tạo hành lang pháp lý cho quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển chiều sâu, các dự án đầu tư toàn diện cho công an cấp huyện và công an xã, phường. Tạo đột phá về chế độ, chính sách và giải quyết nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

7. Tăng cường công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng các văn bản hướng dẫn kịp thời và thống nhất thực hiện trong lực lượng Công an nhân dân.

8. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng, các đối tác truyền thống, các đối tác chiến lược trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, phòng, chống tội phạm theo chiều sâu, ổn định, bền vững.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 5 là Đại hội của tinh thần &#39Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hiệu quả&#39. Đảng bộ Công an Trung ương nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 5 đề ra.

Theo Nhandan