Thứ sáu,  18/06/2021

Công tác tổ chức thời kỳ CNH-HĐH

LSO-Công tác tổ chức - cán bộ giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đội ngũ cán bộ tổ chức, cán bộ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy đảng về tổ chức bộ máy và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới nhất thiết phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 BCH TW Đảng (khóa VIII) đã nhấn mạnh “Việc bố trí và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường. Đề bạt cán bộ phải đúng lúc, đúng người, đúng việc”. Bố trí đúng người, đúng lúc, đúng sở trường là tìm được cán bộ đúng tiêu chuẩn, có phẩm chất và năng lực đáp ứng cương vị công tác được giao xứng đáng với tài năng của họ. Bố trí, bổ nhiệm, phân công...

LSO-Công tác tổ chức – cán bộ giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đội ngũ cán bộ tổ chức, cán bộ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy đảng về tổ chức bộ máy và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ.
Bởi vậy, để nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới nhất thiết phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 BCH TW Đảng (khóa VIII) đã nhấn mạnh “Việc bố trí và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường. Đề bạt cán bộ phải đúng lúc, đúng người, đúng việc”. Bố trí đúng người, đúng lúc, đúng sở trường là tìm được cán bộ đúng tiêu chuẩn, có phẩm chất và năng lực đáp ứng cương vị công tác được giao xứng đáng với tài năng của họ. Bố trí, bổ nhiệm, phân công cán bộ còn phải đúng chỗ, đúng nơi công tác.
Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Bảo Long – Ảnh: M.V.H
Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ. Qua 10 năm tổ chức thực hiện, công tác cán bộ đã từng bước đi vào nền nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp được nâng lên, số lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ cũng bộc lộ một số hạn chế. Hiện nay khâu đánh giá cán bộ còn yếu, công tác quy hoạch đào tạo một số ít đơn vị, địa phương chưa có tính chiến lược lâu dài và đồng bộ nên xảy ra tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực; công tác đào tạo cán bộ sau đại học còn ít, nhiều chức danh cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định, nhất là cán bộ ở cơ sở. Phong cách lề lối làm việc của một số cơ quan còn biểu hiện hành chính hóa, có nơi, có lúc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa nghiêm; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm thường xuyên.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH – HĐH đất nước trước tình hình nhiệm vụ mới hiện nay, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thì công tác tổ chức cán bộ cần tập trung đổi mới và làm tốt các nội dung cơ bản. Trước hết, chăm lo đào tạo, bố trí cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đồng thời phải phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ. Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ, để có chiến lược đổi mới về công tác cán bộ; thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời kết hợp tốt các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục phát triển trong đội ngũ cán bộ. Có cơ chế, chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, phát triển và trọng dụng cán bộ có đức, có tài. Bên cạnh đó, đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ một cách toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Quan tâm chú trọng bồi dưỡng tất cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý; các nhà doanh nghiệp; các chuyên gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, coi trọng cả đức và tài. Đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ, mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập thể cấp ủy, tập thể ban lãnh đạo xem xét các vấn đề về công tác cán bộ. Bố trí sử dụng cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn và sở trường. Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đúng lúc, giao việc phù hợp với sở trường, năng lực của cán bộ, thay thế kịp thời những cán bộ không đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng quy chế bầu cử có nhiệm kỳ, bổ nhiệm có kỳ hạn.

Lê Hải Yến