Thứ hai,  21/06/2021

Một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-2000/ CT-TTg về tăng cường công tác dân vận trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 7.813,46 ha được chia thành 8 đơn vị hành chính (5 phường, 3 xã), dân số trên 86 nghìn người với các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao...Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố lạng Sơn đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-2000 CT-TTg, ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua quán triệt học tập, triển khai thực hiện các cơ quan,đơn vị đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị số 18-2000/CT-TTg, từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác dân...

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 7.813,46 ha được chia thành 8 đơn vị hành chính (5 phường, 3 xã), dân số trên 86 nghìn người với các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao…
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố lạng Sơn đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-2000 CT-TTg, ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua quán triệt học tập, triển khai thực hiện các cơ quan,đơn vị đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị số 18-2000/CT-TTg, từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận. Các cấp chính quyền đã thực hiện tốt hơn trách nhiệm quản lý toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia tích cực vào quá trình quản lý nhà nước, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan chính quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác dân vận thực hiện tốt việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân.UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều xây dựng quy chế làm việc, cam kết xây dựng cơ quan an toàn, văn hóa, niêm yết công khai nội quy và lịch tiếp công dân, có hòm thư góp ý. Đã ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư ngày càng kịp thời và có hiệu quả, trong 10 năm qua các cơ quan chính quyền các cấp đã tiếp 6.088 lượt công dân, trong đó UBND thành phố đã tiếp 2.824 lượt; đã tiếp nhận 7.476 đơn, trong đó có 3.337 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết được 3.326 đạt 99,67% các nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan chủ yếu đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và khiếu nại về Quyết định xử lý vi phạm hành chính…
Trong những năm qua, thực hiện phương châm “lấy dân làm gốc”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 29/NĐ-CP, ngày 11/5/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP, ngày 07/7/2003 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH 11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội …Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” đến nay 8/8 phường, xã đã có “Bộ tiếp nhận và trả kết quả” đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhân dân.Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tích cực góp phần vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong trong sạch, vững mạnh.
Việc tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, về tăng cường công tác dân vận, luôn được gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa bàn thành phố Lạng Sơn đã trở thành công việc thường xuyên đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Từ đó góp phần đổi mới tư duy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, trung thành, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.
Những thành quả bước đầu về tăng cường công tác dân vận của chính quyền thành phố Lạng Sơn đã góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đặc biệt với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo về phong trào thi đua “dân vận khéo” ở địa bàn thành phố Lạng Sơn là những đóa hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Dương Hữu Kiềm