Thứ ba,  22/06/2021

Bắc Sơn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận

LSO-Ngày 12/10 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBMTTQ huyện Bắc Sơn phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên trách UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ 20 xã, thị trấn trên địa bàn.Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 3 chuyên đề lớn:. Những vấn đề cơ bản về MTTQ Việt Nam, tổ chức và hoạt động của MTTQ cấp cơ sở và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; MTTQ Việt Nam với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ngoài ra, BMTTQ huyện Bắc Sơn còn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và công tác tổ chức hội nghị của UBMTTQ các...

LSO-Ngày 12/10 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBMTTQ huyện Bắc Sơn phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên trách UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ 20 xã, thị trấn trên địa bàn.
Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được truyền đạt 3 chuyên đề lớn:. Những vấn đề cơ bản về MTTQ Việt Nam, tổ chức và hoạt động của MTTQ cấp cơ sở và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; MTTQ Việt Nam với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ngoài ra, BMTTQ huyện Bắc Sơn còn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và công tác tổ chức hội nghị của UBMTTQ các cấp.

Thọ Hảo