Chủ nhật,  28/05/2023

Ðảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Từ mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tập trung cho hai nội dung then chốt: xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu.Những giải pháp cho khâu then chốtXây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là những nội dung công tác được Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiều năm liền dồn sức thực hiện.Đảng bộ đã triển khai, thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010; 'Về xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới'. Theo đó, cấp ủy các cấp đã đề ra các giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện...

Từ mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tập trung cho hai nội dung then chốt: xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu.

Những giải pháp cho khâu then chốt

Xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là những nội dung công tác được Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiều năm liền dồn sức thực hiện.

Đảng bộ đã triển khai, thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010; &#39Về xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới&#39. Theo đó, cấp ủy các cấp đã đề ra các giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện mục tiêu chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy các cấp đi vào chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy gắn với xây dựng cán bộ chủ trì. Với nội dung công tác này, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn 45 tổ chức đảng và 230 cấp ủy viên các cấp. Qua kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cấp ủy viên của đảng bộ, Đảng ủy đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 1.227 cấp ủy viên các cấp. Quá trình này đã giúp đội ngũ cấp ủy viên của đảng bộ nâng cao năng lực trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Đảng ủy cũng thường xuyên coi trọng vào nhiệm vụ kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và năng lực cho cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp để làm nòng cốt trong các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ được tiến hành tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm. Trên cơ sở các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy tổ chức hướng dẫn, phổ biến nội dung công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Đảng bộ đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 346 đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT, cán bộ kiểm tra của tổ chức đảng trực thuộc và đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã.

Trong toàn Đảng bộ, năm năm qua đã kiểm tra 42 tổ chức đảng, 867 đảng viên; giám sát chuyên đề 23 tổ chức đảng cùng 191 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện năm đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật; xét kỷ luật 25 cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã phối hợp với UBKT các quận, huyện, thị ủy kiểm tra 10 đảng ủy quân sự quận, huyện, thị xã; tám đảng ủy phường, cơ quan doanh nghiệp về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự địa phương; UBKT đảng ủy quân sự quận, huyện, thị xã đã kiểm tra, giám sát 111 tổ chức đảng và 513 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ đã tập trung vào một số cấp ủy, chi bộ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu hạn chế.

Thông qua đó, những vấn đề yếu kém, những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đã được phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Giải quyết tốt các nội dung công tác trên gắn liền với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có nền nếp; việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đúng thực chất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn đảng bộ.

Quy trình công tác cán bộ phát huy hiệu quả

Vấn đề nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy là bảo đảm thực hiện quy trình công tác cán bộ chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn, đạt chất lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, quy hoạch, sắp xếp cán bộ chủ trì với củng cố kiện toàn cấp ủy, bố trí nhân sự cán bộ các cấp trong LLVT Thủ đô.

Trước tình hình công tác quản lý cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn giản đơn, một bộ phận cán bộ trình độ năng lực hạn chế, Đảng ủy kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời. Cấp ủy các cấp bám sát yêu cầu, đặc điểm của nhiệm vụ chính trị để khắc phục mặt hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Đảng ủy tập trung cho công tác thực hiện quy hoạch, phân hướng bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ sát thực tế hơn. Năm năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đào tạo gần hai nghìn sĩ quan dự bị; đào tạo chuyên ngành quân sự cho 1.213 sinh viên tốt nghiệp đại học; 195 chỉ huy trưởng quân sự, xã, phường, thị trấn. Công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương cán bộ được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đúng quy trình, nguyên tắc, kết hợp tốt giữa yêu cầu giải quyết số lượng với cải thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, trước chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương và của Bộ Quốc phòng về biên chế Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, là nhiệm vụ cấp bách, tính nguyên tắc cao, tác động đến một số lượng lớn cán bộ và gia đình cán bộ, Đảng bộ đã triển khai các bước công khai, dân chủ, kết hợp tốt công tác chính trị, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên với công tác tổ chức và chính sách, do đó đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ. Với yêu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp đã coi trọng biện pháp kết hợp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên với thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Tập trung lãnh đạo, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, đến nay Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xếp đủ 100% cán bộ theo biên chế. Chất lượng không ngừng được nâng lên. Cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học đạt hơn 76% (tăng gần 12% so với năm 2005). Hầu hết cán bộ, đảng viên của đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác. Đây chính là những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT Thủ đô.

Theo Nhandan