Thứ bảy,  25/03/2023

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh về công tác bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


Các đại biểu tham dự hội nghị 

– Chiều 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về công tác bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh thông tin chuyên đề: tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng”.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong chuyên đề thứ 2, các đại biểu được thông tin về Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Trong chỉ thị, một số nhiệm vụ được Ban Bí thư đưa ra như: nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2022 của tỉnh; tuyên truyền những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý đội ngũ báo cáo viên các cấp cần chủ động nắm bắt, nhận diện những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó, đặc biệt chú ý đấu tranh với những thông tin bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chế độ; tình hình dịch COVID-19…

THANH MAI