Thứ năm,  30/03/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

– Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra  tháng 7/2019. Đại hội đã bầu 75 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng thời thông qua nghị quyết với những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ. Với quyết tâm cao, sau nửa nhiệm kỳ, Uỷ ban MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện nghị quyết với những kết quả tích cực, tạo đà để thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm với các nội dung chủ yếu như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh… Về chỉ tiêu: hằng năm, phấn đấu có từ 54% số thôn bản, khu phố trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá (KDCVH); trên 75% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tham gia góp phần giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn…

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cho biết: Các nhiệm vụ, mục tiêu trong nghị quyết đại hội được cụ thể hóa thành chương trình hành động hằng năm và thực hiện đồng bộ trong hệ thống MTTQ từ tỉnh tới cơ sở. Mỗi địa phương chủ động, linh hoạt, gắn việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trước hết, phải kể đến công tác giám sát và phản biện xã hội (PBXH) của hệ thống MTTQ có nhiều đổi mới. MTTQ đã bám sát tình hình địa phương, dư luận xã hội, từ đó lựa chọn nội dung, vấn đề để giám sát, phản biện hiệu quả. Không chỉ ở cấp tỉnh, công tác PBXH nhiệm kỳ này đã được mở rộng tới MTTQ cấp huyện, có nơi cấp xã cũng đã tổ chức được. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức PBXH đối với 64 dự thảo văn bản của chính quyền cùng cấp, nhận được khoảng 400 ý kiến góp ý, được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Thêm nữa, việc đẩy mạnh và đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương được MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai. Nổi bật là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, MTTQ các cấp đã tham gia tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với các ứng cử viên. MTTQ cùng với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%, đứng thứ hai cả nước.

Các hoạt động vì an sinh xã hội, vận động, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) cũng được MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống Nhân dân. Đơn cử, năm 2021, toàn tỉnh có 82% số thôn bản, khu phố đạt danh hiệu KDCVH, vượt 28% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV đề ra hằng năm.

Ông Mai Xuân Tú, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đình Lập cho biết: Nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nghị quyết, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy nội lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KT-XH trên địa bàn. Trong đó, tập trung xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn chỉ còn khoảng 30 hộ nghèo ở nhà dột nát, giảm 74 hộ so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện chỉ còn 8,93%, giảm 3,33% so với năm 2020. Qua đó, góp phần vào thành tích chung trong thực nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cùng với hoạt động trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn, MTTQ các cấp đã linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, với nhiều hoạt động phù hợp, hiệu quả ở từng thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Đáng chú ý, từ 2020 đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ đã thể hiện tốt vai trò cầu nối trong vận động Nhân dân phòng dịch và ủng hộ các nguồn lực cho công tác này. Hơn 2 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được trên 34 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật quy đổi) vào Quỹ “Phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Trong đó, MTTQ đã chủ trì, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp tổ chức nhiều đợt hỗ trợ các lực lượng nơi tuyến đầu và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh với tổng trị giá hỗ trợ gần 29 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Qua đó, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương

HOÀNG HUẤN