Thứ ba,  06/06/2023

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến * Các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, tới dự * Trao tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huân chương Sao Vàng lần thứ haiSáng 17-11, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010). Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính...

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến * Các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, tới dự * Trao tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huân chương Sao Vàng lần thứ hai

Sáng 17-11, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2010). Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch QH, nguyên Phó Chủ tịch QH, các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, đại biểu các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam…

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ.

Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đọc diễn văn tại buổi lễ, ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 80 năm qua và nêu rõ: Kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất, bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng phát huy vai trò của mình, đoàn kết toàn dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới đất nước. Mặt trận các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm nhiều tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong Mặt trận. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực. Đặc biệt là cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39 và cuộc vận động &#39Ngày vì người nghèo&#39 do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động đã quy tụ, kế thừa và phát huy được kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành cuộc vận động toàn quốc, toàn dân và toàn diện, với ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, phù hợp với ý Đảng, lòng dân; với phương châm &#39lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân&#39 theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cụ thể hóa và thực hiện mục tiêu &#39Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh&#39 vào cuộc sống ở địa bàn khu dân cư. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn luôn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta, là điều kiện giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, truyền thống yêu nước, truyền thống gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, truyền thống nhân nghĩa khoan dung, truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau… thành sức mạnh vật chất to lớn, là một công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp to lớn đó rất xứng đáng với Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng lần thứ hai cho MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mặt trận cần đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39, &#39Ngày vì người nghèo' chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng lần thứ hai cho Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương những thành tích xuất sắc của MTTQ Việt Nam thời gian qua và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong MTTQ Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

* Ngày 17-11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố; các vị cách mạng lão thành; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; nhân sĩ, trí thức; chức sắc tôn giáo, các vị đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố… dự.

Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, MTTQ TP Hồ Chí Minh luôn xác định và nêu cao vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là một bộ phận của hệ thống chính trị thành phố; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. MTTQ thành phố đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành phố tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, đi đầu hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, phát huy quyền làm chủ, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mọi nguồn lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải hoan nghênh nỗ lực, đóng góp của MTTQ thành phố vào quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, MTTQ thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, mở rộng tập hợp các giới, các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ở nước ngoài. Phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội; phối hợp tốt với chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, ủng hộ và thực hiện tốt việc giám sát các chương trình hành động của đảng bộ, chính quyền thành phố, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của thành phố. Thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị của thành phố; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…

* Sáng 16-11, tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và tuyên dương 81 cán bộ Mặt trận xuất sắc. Dự lễ, có các đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Đảng; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo và đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 80 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, MTTQ các cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã không ngừng nâng cao phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản ngày càng vững mạnh. Các cuộc vận động đã khơi dậy sức mạnh nội lực của nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội. Người dân đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là bê-tông hóa đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; hỗ trợ và xây dựng hơn 16 nghìn nhà &#39đại đoàn kết&#39, &#39nhà tình nghĩa&#39, &#39nhà mơ ước&#39 cho hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con cư dân đầm phá, vạn đò cơ bản đều có nhà ở ổn định; giúp cho gần 60.000 hộ được thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%, nhiều xã thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn…

Tại buổi lễ, có hai cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 23 cá nhân khác được tặng Kỷ niệm chương &#39Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc&#39.

* Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, phát huy truyền thống đại đoàn kết, yêu nước, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tập hợp các ngành, các giới trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39 ở 100% thôn, bản, xã, phường trong tỉnh. Với phương châm nâng cao chất lượng cuộc vận động, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã cụ thể hóa sáu nội dung của cuộc vận động thành tiêu chí &#399 không, 10 có&#39 để mọi người thực hiện. Trong 10 năm (2000-2010), cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Ủy ban MTTQ phát động đã thu được 336 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên đã hỗ trợ 13 nghìn hộ nghèo có nhà ở; 174.548 lượt người dân được hỗ trợ lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Cuộc vận động &#39Vì người nghèo&#39 đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 30,67% năm 2005, xuống còn 10% hiện nay.

* Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia phối hợp tổ chức đợt phim chào mừng từ ngày 18 đến 21-11 tại Hà Nội. Bộ phim Giải phóng Sài Gòn của đạo diễn Long Vân, do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 2005 được chọn chiếu khai mạc tối 18-11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, Hà Nội. Các phim truyện nhựa khác như Đừng đốt, Áo lụa Hà Đông, Long Thành cầm giả ca, Trung úy và một số phim tài liệu mang thông điệp về tinh thần đoàn kết dân tộc sản xuất thời gian gần đây sẽ ra mắt người xem Thủ đô nhân dịp kỷ niệm này.

Theo Nhandan