Thứ bảy,  01/04/2023

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

“Ðảng ta đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng phát triển thắng lợi”.

Theo Nhandan