Chủ nhật,  28/05/2023

Nhiều tỉnh, thành phố tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tiến hành tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.Qua bốn năm thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức được nâng cao. Trong nhân dân, nhiều phong trào xã hội được đẩy mạnh; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn được thể hiện đậm nét. Các cấp ủy ngày càng quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Việc xử lý các vụ việc vi phạm được đẩy mạnh hơn. Chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đang ngày càng nâng lên.Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị xác định: Tiếp tục giáo dục, nâng cao hơn...

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tiến hành tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Qua bốn năm thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức được nâng cao. Trong nhân dân, nhiều phong trào xã hội được đẩy mạnh; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn được thể hiện đậm nét. Các cấp ủy ngày càng quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Việc xử lý các vụ việc vi phạm được đẩy mạnh hơn. Chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đang ngày càng nâng lên.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị xác định: Tiếp tục giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính chất lâu dài của Cuộc vận động; Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức để đưa Cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đặc biệt là chủ đề về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, bằng những tấm gương, những điển hình tiên tiến; gắn Cuộc vận động với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

* Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 67 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Bốn năm qua, với nhiều hình thức phong phú, Cuộc vận động đã được tổ chức gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, các địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể đã khơi dậy những tình cảm tốt đẹp của mọi người dân về cuộc đời và tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ; tạo nguồn sức mạnh tinh thần to lớn thúc đẩy hành động trong tổ chức Đảng, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH thành phố và đất nước.

Thành ủy Hải Phòng cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Trong đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đạo đức cụ thể phù hợp với vị trí công tác của từng cán bộ, đảng viên, công chức; đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Cuộc vận động; xác định thực hiện Cuộc vận động mang tính lâu dài, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cá nhân và gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các cách làm hay, mô hình sáng tạo, biểu dương kịp thời các điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động.

* Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Có thể khẳng định, bốn năm qua Cuộc vận động ở Quảng Ninh đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết để triển khai thực hiện Cuộc vận động, từ đó, tạo sức mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội và bước đầu đã gắn kết thực hiện Cuộc vận động với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

Cuộc vận động đã có tác động trực tiếp tạo nên những chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trước công việc. Mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Việc &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Bác đã được thể hiện rõ, nhất là trong các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, tinh thần phục vụ nhân dân, chống tham nhũng lãng phí…

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã giao lưu với các điển hình tiên tiến, là những người thành tích tốt trong các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác trên nhiều lĩnh vực học tập, an ninh, lao động, sản xuất, y tế… Đây là những đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, người dân đại diện của hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đang hăng hái, tích cực thi đua làm theo gương của Bác.

* Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tiến hành tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trên địa bàn Bắc Ninh đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua Cuộc vận động, gắn với phong trào thi đua sản xuất trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. An sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, góp phần đắc lực cho việc giảm hộ nghèo và xóa hai nghìn căn nhà dột nát cho người nghèo và đối tượng chính sách năm 2010. Công tác xây dựng đảng được chăm lo, củng cố góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động của cả hệ thống chính trị. Hội nghị cũng đã tập trung chỉ rõ những mặt hạn chế yếu kém trong thực hiện Cuộc vận động đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Nổi bật là phải coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Cuộc vận động trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức sáng tạo và hấp dẫn; cần phát huy hơn nữa sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì kể cả trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Hội nghị cũng thống nhất đề ra bảy mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện ngày càng có hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tiếp theo.

* Ban chỉ đạo Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 tỉnh Tuyên Quang đã tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động.

Sau bốn năm thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trên địa bàn Tuyên Quang đã tạo được những chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết thực hiện Cuộc vận động. Cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp coi đây là biện pháp quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng liên hệ kiểm điểm, phát huy mặt mạnh, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lĩnh vực đạo đức, lối sống; xác định là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nền tảng đạo đức xã hội. Cuộc vận động đã có tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Cuộc vận động đã góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, bộ mặt đô thị và một số vùng nông thôn có sự thay đổi rõ nét, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh việc &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Theo Nhandan