Thứ năm,  01/06/2023

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương kết thúc thành công

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, ngày 20-11, Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết thúc, thành công tốt đẹp.Đại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng.Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội xác định: Đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, ngày 20-11, Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội xác định: Đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó có các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu: Các doanh nghiệp trong Khối tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; phát triển bền vững. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình dự án, sản phẩm trọng điểm quốc gia. Giữ vững và phát triển mạnh thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm và doanh nghiệp có tầm khu vực, từng bước vươn ra quốc tế; bảo đảm đủ việc làm, tăng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội; nâng cao rõ rệt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 liên tục, thiết thực và bền vững. Các cấp ủy đảng chủ động tham gia và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội bầu 25 đại biểu chính thức và bốn đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Nhandan