Thứ ba,  06/06/2023

Thông cáo số 22, Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Ngày 19-11-2010, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Trong buổi làm việc đã có 13 đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Sự cần thiết ban hành Luật;- Nguyên tắc quản lý lưu trữ;- Quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ;- Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;- Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ;- Tổ chức lưu trữ lịch sử và tổ chức bộ máy lưu trữ quốc gia;- Thẩm quyền thu thập tài liệu của lưu trữ lịch sử;- Trách nhiệm quản lý Nhà nước về lưu trữ;- Việc quản lý tài liệu thuộc phông lưu trữ của Đảng Cộng sản Việt Nam và phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam;- Xã hội hóa hoạt động dịch vụ lưu trữ;- Người làm công tác lưu trữ;- Quy trình, thủ tục...

Ngày 19-11-2010, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Trong buổi làm việc đã có 13 đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Sự cần thiết ban hành Luật;

– Nguyên tắc quản lý lưu trữ;

– Quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ;

– Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

– Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ;

– Tổ chức lưu trữ lịch sử và tổ chức bộ máy lưu trữ quốc gia;

– Thẩm quyền thu thập tài liệu của lưu trữ lịch sử;

– Trách nhiệm quản lý Nhà nước về lưu trữ;

– Việc quản lý tài liệu thuộc phông lưu trữ của Đảng Cộng sản Việt Nam và phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam;

– Xã hội hóa hoạt động dịch vụ lưu trữ;

– Người làm công tác lưu trữ;

– Quy trình, thủ tục thu thập, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ…

Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kiểm toán độc lập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 13 đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Sự cần thiết ban hành Luật;

– Về tên gọi, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

– Quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập và Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán;

– Về kiểm toán viên hành nghề;

– Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán;

– Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán;

– Thẩm quyền cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán;

– Về kiểm toán bắt buộc;

– Đơn vị được kiểm toán;

– Về hồ sơ kiểm toán;

– Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán;

– Xử lý vi phạm về kiểm toán độc lập…

Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 20-11 và chủ nhật, ngày 21-11-2010, Quốc hội nghỉ làm việc.

Thứ hai, ngày 22-11-2010, Quốc hội làm việc tại hội trường.

Theo Nhandan